کارگاه آموزشی تکانش در سازمان قرآنی دانشگاهیان برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۱۶    - طاهره بابایی