همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی شهر ری برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۳۱    - طاهره بابایی