دومین و آخرین روز همایش «پرسش از امر دینی» امروز ۲۹ مهرماه در در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۹    - طاهره بابایی