محفل انس با قرآن كريم در مركز آموزش عالی سازمان عقيدتی سياسی ارتش با حضور قاريان ممتاز بين المللی حميد رضا احمدی وفا و ابوالفضل قديانی برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۷/۳۰    - دریافتی