جهانگیر رزمی از عکاسان مطبوعات ایران درنیم قرن گذشته است. وی با جسارت و هنرمندی و نیز حضور در کنار مردم در روزهای اوج گیری انقلاب، لحظاتی شگرف از این رستاخیز عظیم را به ثبت رساند.
۱۳۹۷/۱۱/۱۵    - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران