سمانه و سعید با کمک جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، بازگشت طلایی را با اراده‌ خود و یاری خدا از کارتن خوابی و ترک اعتیاد به جریان زندگی داشته‌اند. آنها با بستن پیمان با هم ازدواج کردند، تا با توکل بر خدا و عشقی ابدی، زندگی سالم خود را در کنار یکدیگر بسازند.
۱۳۹۸/۰۲/۲۰    - طاهره بابایی