مراسم احیاء شب بیست ویکم رمضان در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۳/۰۶    - عکاسان ایکنا