دعای عرفه هزاران حاجی ایرانی در صحرای عرفات طنین انداخت تا این نوای عارفانه امام حسین(ع) را حاجیان مستقر در این سرزمین با گوش جان بشنوند.
۱۳۹۸/۰۵/۲۰    - ستاد خبری حج