IQNA

“Para sa pagkamartir ni Husayn (suma sa kanya nawa ang kapayapaan), mayroong init doon sa mga puso ng mga mananampalataya na hindi kailanman magiging malamig.”

Pinagmulan: Kitāb Jāmi’ Ahadīth Al-Shī'ah tomo 12, p. 556.

Si Propeta Muhammad (suma sa kanya nawa ang kapayapaan at sa kanyang pamilya) ay nagsabi: