IQNA

“Ang Paraiso ay makamtan sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pamamagitan ng pagnais.” Aklat “Ghurar Al-Hikam at Darur Al-Hikam” (Pinakamabuti na mga Payo at mga Talumpati) pahina 305 Hadīth 4335

Imām ‘Alī (s.k.n.k.):