IQNA

Habang papasok ang mga peregrino sa buwan ng Dhī Al-Hijjah, ang mga peregrino aalis sa Madinah Munawarah papuntang Makkah pagkatapos ng pagdalaw sa Dakilang Propeta Muhammad (s.k.n.k.) at Jannah Al-Baqi. Ang mga peregrino sa Bahay ng Panginoon ay pupunta sa Masjid Shajarah upang magsuot ng dalawang pirasong damit [muhrim] at doon sila gumawa ng Ihrām at kumilos papuntang Makkah sa pagsisigaw ng Labbayk.