شماره 80/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 80/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتادم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 12 آذرماه، منتشر شد.
شماره 79/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 79/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و نهم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 11 آذرماه، منتشر شد.
شماره 78/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 78/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و هشتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 10 آذرماه، منتشر شد.
شماره 77/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 77/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و هفتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز ‌شنبه، 9 آذرماه، منتشر شد.
شماره 76/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 76/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و ششم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 14 آبان‌ماه، منتشر شد.
شماره 75/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 75/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و پنجم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 13 آبان‌ماه، منتشر شد.
شماره 74/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 74/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 12 آبان‌ماه، منتشر شد.
شماره 73/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 73/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و سوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز شنبه، 11 آبان‌ماه، منتشر شد.
شماره 72/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳

شماره 72/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و دو مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز پنجشنبه، نهم آبان‌ماه، منتشر شد.
شماره 71/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳

شماره 71/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و یک مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهارشنبه، هشتم آبان‌ماه، منتشر شد.