IQNA

“.. At Aming ibinigay kay Hesus na anak ni Maria ang mga malinaw na katibayan at Aming pinatatag siya ng Banal na Espiritu ...” Sūrah Al-Baqarah 2:87

Pagbati sa Kaarawan ni Hesus (s.k.n.k.), Propeta ng Kapayapaan