IQNA

Listen to Recitation of the Entire Quran

by Sheikh Abu Bakr Al Shatri
quran
1. Sūrat al-Fātiḥah (The Opening)
30. Sūrat al-Rūm (Byzantium)
59. Sūrat al-Ḥashr (The Banishment)
88. Sūrat al-Ghāshiyah (The Enveloper)
2. Sūrat al-Baqarah (The Heifer)
31. Sūrat Luqmān (Luqmān)
60. Sūrat al-Mumtaḥanah (The Woman Tested)
89. Sūrat al-Fajr (The Dawn)
3. Sūrat Āl-I ʻImrān (Family of Imran)32. Sūrat al-Sajdah (Prostration)
61. Sūrat al-Ṣaff (Ranks)
90. Sūrat al-Balad (The Town)
4. Sūrat al-Nisāʼ (Women)33. Sūrat al-Aḥzāb (The Confederates)
62. Sūrat al-Jumuʻah (Friday)
91. Sūrat al-Shams (The Sun)
5. Sūrat al-Māʼideh (The Tabe)34. Sūrat Saba (Sheba)
63. Sūrat al-Munāfiqūn (The Hypocrites)
92. Sūrat al-Layl (The Night)
6. Sūrat al-Anʻām (Cattle)35. Sūrat al-Fāṭir (The Originator)
64. Sūrat al-Taghābun (Dispossession)
93. Sūrat al-Ḍuḥā (Morning Brightness)
7. Sūrat al-Aʻrāf (The Elevations)36. Sūrat Yā Sīn (Yā Sīn)
65. Sūrat al-Ṭalāq (Divorce)
94. Sūrat al-Sharḥ (Opening)
8. Sūrat al-Anfāl (The Spoils)37. Sūrat al-Ṣaffāt (The Ranged Ones)
66. Sūrat al-Taḥrīm (The Forbidding)
95. Sūrat al-Tīn (The Fig)
9. Sūrat al-Tawbah (Repentance)38. Sūrat Ṣād (Ṣād)
67. Sūrat al-Mulk (Sovereignty)
96. Sūrat al-ʻAlaq (The Clinging Mass)
10. Sūrat Yūnus (Jonah)39. Sūrat al-Zumar (Throngs)
68. Sūrat al-Qalam (The Pen)
97. Sūrat al-Qadr (The Ordainment)
11. Sūrat Hūd (Hūd)40. Sūrat al-Ghāfir (The Forgiver)
69. Sūrat al-Ḥāqqah (The Besieger)
98. Sūrat al-Bayyinah (The Proof)
12. Sūrat Yūsuf (Joseph)41. Sūrat Fuṣṣilat (Elaborated)
70. Sūrat al-Maʻārij (Lofty Stations)
99. Sūrat al-Zalzalah (The Quake)
13. Sūrat al-Raʻd (Thunder)42. Sūrat al-Shūrā (Counsel)
71. Sūrat Nūḥ (Noah)
100. Sūrat al-ʻĀdiyāt (The Chargers)
14. Sūrat Ibrāhīm (Abraham)43. Sūrat al-Zukhruf (Ornaments)
72. Sūrat al-Jinn (The Jinn)
101. Sūrat al-al-Qāriʻah (The Catastrophe)
15. Sūrat al-Ḥijr (Ḥijr)44. Sūrat al-Dukhān (Smoke)
73. Sūrat al-Muzzammil (Enwrapped)
102. Sūrat al-Takāthur (Rivalry)
16. Sūrat al-Naḥl (The bee)45. Sūrat al-Jāthiyah (Crowling)
74. Sūrat al-Muddaththir (Shrouded)
103. Sūrat al-ʻĀṣr (Time)
17. Sūrat al-Isrāʼ (The Night Journey)46. Sūrat al-Aḥqāf (Aḥqaf)
75. Sūrat al-Qiyāmah (Resurrection)
104. Sūrat al-Humazah (The Scandal-monger)
18. Sūrat al-Kahf (The Cave)47. Sūrat Muḥammad
76. Sūrat al-Insān (Man)
105. Sūrat al-Fīl (The Elephant)
19. Sūrat Maryam (Mary)48. Sūrat al-Fatḥ (Victory)
77. Sūrat al-Mursalāt (The Emissaries)
106. Sūrat Quraysh (Quraysh)
20. Sūrat Ṭa Ḥā (Ṭa Ḥā)
49. Sūrat al-Ḥujurāt (Apartments)
78. Sūrat al-Nabaʼ (The Tiding)
107. Sūrat al-Maʻun (Aid)
21. Sūrat al-Anbiyāʼ (The Prophets)
50. Sūrat Qāf (Qāf)
79. Sūrat al-Nāziʻāt (The Wresters)
108. Sūrat al-Kawthar (Abundance)
22. Sūrat al-Ḥajj (The Pilgrimage)
51. Sūrat al-Dhāriyāt (The Scatterers)
80. Sūrat al-ʻAbasa (He Frowned)
109. Sūrat al-Kāfirūn (The Faithless)
23. Sūrat al-Muʼminūn (The Faithful)
52. Sūrat al-Ṭūr (The Mount)
81. Sūrat al-Takwīr (The Winding Up)
110. Sūrat al-Naṣr (Help)
24. Sūrat al-Nūr (Light)
53. Sūrat al-Najm (The Star)
82. Sūrat al-Infiṭār (The Rending)
111. Sūrat al-Masad (Palm Fibre)
25. Sūrat al-Furqān (The Criterion)
54. Sūrat al-Qamar (The Moon)
83. Sūrat al-Muṭaffifīn (The Defrauders)
112. Sūrat al-Ikhlāṣ (Monotheism)
26. Sūrat al-Shuʻarāʼ (Poets)
55. Sūrat al-Raḥmān (The All-beneficent)
84. Sūrat al-Inshiqāq (The Splitting)
113. Sūrat al-Falaq (Daybreak)
27. Sūrat al-Naml (The Ant)
56. Sūrat al-Wāqiʻah (The Imminent)
85. Sūrat al-Burūj (The Houses)
114. Sūrat al-Nās (Humans)
28. Sūrat al-Qaṣaṣ (The Story)
57. Sūrat al-Ḥadīd (Iron)
86. Sūrat al-Ṭāriq (The Nightly Visitor)

29. Sūrat al-ʻAnkabūt (The Spider)
58. Sūrat al-Mujādilah (The Pleader)
87. Sūrat al-Aʻlā (The Most Exalted)


quran