IQNA

视频/伊朗《古兰经》诵读家用曼沙维大师风格诵读《古兰经》

德黑兰(伊可纳)赛义德·穆斯塔法·侯赛尼和赛义德·贾西姆·穆萨维是伊朗的两位《古兰经》诵读家,他们用曼沙维大师风格诵读《古兰经》杜哈章经文。