IQNA

伊斯法罕赛义德清真寺

赛义德清真寺是伊斯法罕市最重要、最美丽的清真寺之一,是伊斯兰教历13世纪和伊朗卡扎尔统治时代的遗迹。
مسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهانمسجد سید اصفهان