IQNA

“Sa loob nito ay may malinaw na mga tanda (bilang halimbawa), ang Maqam (ang bahagi na tinindigan) ni Abraham; sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang hajj (pilgrimahe sa Makkah) sa Tahanan (Ka’ba) ay isang tungkulin ng sangkatauhan para kay Allah, sa mga may kakayahang gumugol; at sinuman ang hindi manampalataya, kung gayon, siya ay hindi nananampalataya (kay Allah), at si Allah ay hindi nangangailangan ng tulong sa sinuman sa (Kanyang) mga nilalang.” [Sūrah Āl-‘Imrān 3:97]

Banal na Pook ng Kaligtasan