IQNA

Ang pinakamalapit na mga tao sa Propeta (s.k.n.k.) sa Araw ng Pagkabuhay na Muli

Ang Propeta (suma kanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: "Ang pinakamalapit sa inyo sa Araw ng Pagkabuhay na Muli sa akin at ang pinakanais-nais sa inyo para sa aking pamamagitan [shafa’at] ay sinuman na higit na matapat at mas mabuti ang pag-uugali at mas masigasig kaysa sa iba sa pagtupad ng pagkakatiwala at nagsikap na malapit sa mga tao. " Wasā’il Al-Shī'ah, tomo 8, p. 514

Ang pinakamalapit na mga tao sa Propeta (s.k.n.k.) sa Araw ng Pagkabuhay na Muli