IQNA

“At si Allah ang nagpapadala ng hanging habagat upang maitaas nito ang mga ulap, at itinaboy Namin ang mga ito sa tigang na lupa, at (Aming) binuhay ang kalupaan pagkaraang mamatay (maging tigang). Ganito (ang mangyayari) sa muling pagkabuhay!” (35:9)

Tagsibol ng Araw ng Paghuhukom