IQNA

Sa okasyon ng mgaarawsapagkabayaniniSiddiqahKobrā, HazratFātimah al-Zahrā (s.k.n.k.), isangpagtatanghalsamgakalye ng BanīHāshim atHadīth ng Ghurbat [malayosa tahanan] ay ginaganapsalalawigan ng Qom.