IQNA

Sinasabi ng Banal na Qur’an sa Surah Mubarak Al-An’am ayah 95: “Katotohanan! Si Allah ang nagpapapangyari na ang butil at buto ng bungangkahoy ay mabiyak at mag-usbong. Pinapangyari Niyang ang buhay ay magmula sa patay, at Siya ang nagpapangyari na ang patay ay magmula sa may buhay. Siya si Allah, kung gayon, paano kayong napaligaw sa katotohanan?" Kami ay binigyan ng pag-udyok ng isang kasiya-siyang tagsibol upang bisitahin ang kapanganakan ng kalikasan.