IQNA

“Ang Ramadan ang buwan nang ipinahayag ang Qur’an, isang patnubay sa sangkatauhan, gayundin naman ay isang maliwanag na tanda o katibayan at pamantayan (pamamatnubay at paghatol sa pagitan ng tama at mali).” Talata 185, Sūrah Al-Baqarah

Ang Ramadan