IQNA

TEHRAN (IQNA) - Si Abdul Basit Abdul Samad ay isa sa pinakahusay na mga pangalan sa pagbigkas ng Qur’an sa Ehipto at sa mundong Muslim.

Ang sumusunod na video nagtatampok ng kanyang pagbigkas ng mga talata 196-202 ng Surah Al-Baqarah (2) ng Qur’an:

"Gawin ang paglalakbay at pagbisita (sa Makka) para kay Allah. At kung pinigilan kayo, magpadala kayo ng gayong mga handog na maaaring makuha nang madali, at huwag mag-ahit hanggang sa maabot ang mga regalo sa kanilang patutunguhan. At ang sinuman sa inyo ay may sakit o may karamdaman sa ulo ay kailangang magbayad ng pantubos na pag-aayuno o pag-abuloy o pag-aalay. At kung ikaw ay nasa kaligtasan, kung gayon ang sinumang nasisiyahan sa kanyang sarili sa pagdalaw para sa paglalakbay (ay magbigay) ng mga regalong mas madali sa iyo. At ang sinuman na hindi makahanap ng (gayong mga regalong), pagkatapos ay mag-ayuno ng tatlong mga araw habang nasa paglalakbay, at ng pitong pagbalik sa iyo; iyon ay, sampu ang lahat. Iyon ay para sa kanya kung sinumang tao ang hindi naroroon sa hindi-dapat labagin sa Lugar ng Pagasamba. Pagmasdan ang iyong tungkulin sa Allah, at alamin na ang Allah ay matindi ang parusa.

Ang paglalakbay ay (sa) kilalang mga buwan, at sinumang may pag-iisip na magsagawa ng paglalakbay sa loob nito (tandaan niya na) walang (kahalayan) o pang-aabuso o galit na pag-uusap sa paglalakbay. At alinmang kabutihan na iyong ginagawa nalalaman ng Allah iyon. Kaya't gumawa ng baon para sa inyong sarili (sa Kabilang Buhay); para sa pinakamahusay na baon ay ang pag-iwas ng kasamaan. Samakatuwid panatilihin ang inyong tungkulin sa Akin, O mga taong may pag-uunawa.

Hindi kasalanan para sa inyo na hanapin mo ang kabutihan ng inyong Panginoon (sa pamamagitan ng pangangalakal). Ngunit, kapag kayo ay nagpatuloy sa karamihan mula sa 'Arafah, alalahanin ang Allah sa pamamagitan ng sagradong bantayog. Alalahanin mo Siya katulad ng paggabay Niya sa iyo, kahit na bago ka pa naliligaw sa mga yaon.

Pagkatapos ay magmadali mula sa lugar kung saan nagmamadali ang karamihan, at humingi ng kapatawaran kay Allah. Si Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

At kapag natapos na ninyo ang inyong mga katapatan, pagkatapos ay alalahanin ang Allah katulad na naaalala ninyo ang inyong mga ama o may mas buhay na alaala. Ngunit sa sangkatauhan ay siya sino nagsabi: "Panginoon namin! Bigyan mo kami sa mundo," at wala siyang bahagi sa Kabilang Buhay.

At sa kanila (din) ay siya sino nagsabi: "Aming Panginoon! Bigyan mo kami sa mundo ng mabuti at sa Kabilang Buhay ng mabuti, at ingatan kami mula sa tadhana ng Apoy."

Para sa kanila ay inimbak ang isang mahusay na bahagi mula sa kanilang kinita. Si Allah ay mabilis sa pagbibilang. "

 

 

3475298