IQNA

VIDEO: Ang Algeriano na Qari na Mayroong Kapansanan sa Paningin ay Nagbigkas ng mga Talata Tungkol sa Banal na Propeta

13:29 - October 29, 2021
News ID: 3003316
TEHRAN (IQNA) – Sa okasyon ng kaarawan ng Banal na Propeta (SKNK) at ang Linggo ng Pagkakaisang Islamiko, ang International Quran News Agency ay nagsagawa ng inisyatiba kung saan ang mga qari ay nagpapadala ng mga recording ng kanilang pagbigkas ng mga talata mula sa Quran tungkol sa Propeta (SKNK).

Ang IQNA ay naglunsad ng isang programa na pinangalanang "Badr al-Doja" [nangangahulugang kabilugan ng buwan na isa sa mga paglalarawan na ginamit sa mundo ng Arab para kay Propeta Muhammad (SKNK)], na nag-aanyaya sa pandaigdigang mga mambabasa [qari] na bigkasin ang mga talata tungkol sa Banal na Propeta (SKNK) o ang pagkakaisa ng Islamikong Ummah.

Ang isa sa mga qari na nakikilahok sa balak ay si Zakariya Attieh, isang qari na may kapansanan sa paningin at magsasaulo mula sa Algeria.

Nagpadala siya sa IQNA ng isang talaan na naglalaman ng kanyang pagbigkas ng mga talata 39-48 ng Surah Al-Ahzab:

 

Ang sinuman na mangangaral ng mensahe ng Diyos at mapagpakumbaba sa harapan Niya ay hindi dapat matakot sa sinuman maliban sa Diyos. Ang Diyos ay Sapat sa pag-iingat ng pananagutan. (39)

Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga lalaki. Siya ang Sugo ng Panginoon at ang huling Propeta. Ang Panginoon ay may kaalaman sa lahat ng bagay. (40)

Mga mananampalataya, alalahanin ang Panginoon nang madalas (41)

at luwalhatiin Siya kapwa sa mga umaga at sa mga gabi. (42)

Siya ang nagpapatawad sa inyo at ang Kanyang mga anghel ay nananalangin para sa iyo upang ikaw ay alisin Niya sa kadiliman tungo sa liwanag. Ang Diyos ay Lubos na maawain sa mga mananampalataya. (43)

Sa araw na sila ay dadalhin sa harapan ng kanilang Panginoon, ang kanilang pagbati sa isa't isa ay, "Sumainyo nawa ang kapayapaan." Ang Panginoon ay naghanda ng marangal na gantimpala para sa kanila. (44)

Propeta, Kami ay nagpadala sa inyo bilang saksi, isang tagapagdala ng masayang balita, isang tagapagbabala, (45)

isang mangangaral para sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pahintulot at bilang isang sulo na nagniningning. (46)

Magbigay ng masayang balita sa mga mananampalataya ng kanilang pagtanggap ng dakilang pabor mula sa Panginoon. (47)

Huwag sumuko sa mga hindi naniniwala o sa mga mapagkunwari. Huwag pansinin ang kanilang nakakainis sa iyo. Magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ang inyong Sapat na Tagapagtanggol. (48)

 

 

3476233

Name:
Email:
* Comment:
captcha