IQNA

TEHRAN (IQNA) – Ang pandaigdigang qari ng Pakistan na si Abdullah Khaled ay naglabas ng bagong video ng kanyang pagbigkas ng mga bersikulo 31-34 ng Surah Ibrahim.
 

Narito ang pagsasalin ng binigkas na mga talata:
Sabihin sa Aking mga sumasamba, ang sinuman na naniniwala, ang sinumang nagsagawa ng pagdasal, at gumugugol ng anumang Aming ipinagkaloob sa kanila nang palihim at sa publiko, bago dumating ang Araw na iyon kung saan walang pakikipagtawaran, o gayundin walang pakikipagkaibigan, (31)
Si Allah ang lumikha ng kalangitan at lupa, at nagpababa ng tubig mula sa langit kung saan Siya ay nagdala ng mga bunga para sa inyong panustos. Siya ay nagpasakop sa inyo ng mga barko na, sa pamamagitan ng Kanyang utos, ay tumatakbo sa dagat. Siya ay ipinailalim sa inyo ang mga ilog, (32)
at Kanyang ipinailalim sa inyo ang araw at ang buwan, na alin hindi nagbabago sa kanilang mga takbo. At, ipinailalim Niya sa inyo ang gabi at araw, at ibinigay sa inyo ang lahat ng inyong hiningi sa Kanya. (33)
Kung bibilangin mo ang mga pagpapala ni Allah, hindi mo talaga sila mabibilang. Sa katunayan, ang tao ay masama at walang pasasalamat. (34)

 

 

3476682