IQNA

Inilalahad ng tagapagbalita ng IQNA ang mabuting dinggin na pagbigkas ng kilalang mga mambabasa ng Iran at mga mambabasang pandaigdigan mula sa mga talata 6 at 7 ng Surah Al-Infitar. Sina Mehdi Gholamnejad, Hossein Fardi, Vahid Nazarian at Mohsen Yar Ahmadi ay kabilang sa mga mambabasa at mga kilala ng pamayanang Qur’aniko sino gumanap ng mga talatang ito.
 
 
 

O sangkatauhan! Ano ang nagpalakas sa inyo ng loob laban sa inyong Panginoon, ang Pinakamapagbigay, (6)

 

Sino Siya ang naglikha sa inyo, nagbigay ng anyo sa inyo, at nagpaganap sa inyong disenyo, (7)