IQNA

Karagatan ng Kaalaman

Si Propeta Muhammad (SKNK) nagsabi: "Iyon ay kinakailangan sa bawat Muslim na magsikap upang makamtan ang kaalaman. Allah gusto sa sinumang tao na naghanap ng kaalaman." [Usul al-Kafi, Tomo 1, Pahina 30]

Karagatan ng Kaalaman