IQNA

Salah; Ang Pinakamahalagang Salita ng Qur’an

10:50 - August 12, 2022
News ID: 3004417
TEHRAN (IQNA) – Ang Salah (kilala rin bilang Namaz o pagdarasal) ay isa sa mga haligi ng Islam at naniniwala ang mga Muslim na ang gawain ay isang tulay na nag-uugnay sa kanila sa Panginoon. Samakatuwid, ang Salah ay pinakamahalaga para sa bawat Muslim.

Ang Qur’an at Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) ay nag-alok ng maraming pagtatagubilin sa Salah. Ang salitang "Salah" ay nabanggit ng 60 ka mga beses sa Banal na Qur’an habang ang mga hango nito ay binanggit ng 98 ka mga beses; ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasagawa ng mga pagdarasal.

Mayroong anim na pagkakataon ng pagtukoy sa Salah sa unang Juze ng Qur’an. Halimbawa, ang mga sumusunod na talata mula sa Surah Baqarah ay tumutukoy sa mga kabutihan ng mga mananampalataya at ang pangangailangan na magsagawa ng mga pagdarasal at humingi ng tulong sa Panginoon sa mahihirap na mga oras.

“Na naniniwala sa hindi nakikita at nagtatag ng (araw-araw) na mga pagdasal; na gumagastos mula sa anumang ipinagkaloob Namin sa kanila. (talata 3). "Itatag ang iyong mga pagdasal, magbayad ng kinakailangang kawanggawa, at yumuko kasama ang mga yumuyuko." (talata 43) “At humingi ng tulong sa pagtitiis at magdasal. Sapagkat ito ay mabigat, maliban sa mapagpakumbaba."

Higit pa rito, ang dalawang sumusunod na mga talata mula sa parehong surah ay nagpapayo sa mga Muslim na bigyang pansin ang Salah sa harap ng mga pagsisikap ng mga kaaway na labanan ang relihiyon. “(Alalahanin) noong Kami ay gumawa ng isang kasunduan sa mga Angkan ng Israel, wala kayong sasambahin maliban kay Allah. Magpakita ng kabaitan sa iyong mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga ulila, at sa mga nangangailangan, at magsalita ng kabutihan sa mga tao. Itatag ang iyong mga pagdarasal at magbayad ng kinakailangang kawanggawa. Ngunit, maliban sa iilan, lahat kayo ay tumalikod at hindi pinansin.” (talata 83) “Itatag ang inyong mga panalangin at magbayad ng kinakailangang kawanggawa. Anumang kabutihan ang iyong isulong para sa iyong kaluluwa ay makikita mo ito kay Allah. Siya ang Tagakita ng iyong ginagawa.” (talata 110)

Ang isang mahalagang punto sa mga talatang ito ay ang Salah ay sinasamahan ng iba pang mga kinakailangang gawain na dapat gawin ng bawat mananampalataya, kabilang ang Zakat, pasensya, pangangalaga sa mga magulang, atbp.

Samakatuwid, ang Salah ay ang pintuan sa landas ng paglilingkod sa Panginoon, at kumukumpleto ng iba pang mabubuting mga gawa.

 

 

3480047

Name:
Email:
* Comment:
captcha