IQNA

Konsepto ng Ikhlas sa Islam

8:33 - September 28, 2022
News ID: 3004602
TEHRAN (IQNA) – Ang Ikhlas, ibig sabihin ay kadalisayan o pagdadalisay, ay isang katangian na umaakma sa bawat gawain ng mga indibidwal at upang makamit iyon ay nangangailangan ng pagpapabuti sa sarili.

Mayroong ilang 50 na mga pagtukoy sa salitang "ikhlas" sa Banal na Qur’an at ito ay tumutukoy sa kadalisayan at paglilinis. Kapag ang isang bagay ay sinabing dalisay, nangangahulugan iyon na ang bagay ay walang anumang karagdagang kumbinasyon sa loob. Ang talatang 66 ng Surah An-Nahl ay mababasa: “Katotohanan, sa mga baka ay mayroong aral para sa inyo. Kami ay nagbibigay sa inyo ng inumin mula sa kung ano ang nasa kanilang mga tiyan, sa pagitan ng dumi (mga bituka) at dugo, dalisay na gatas, na alin matamis sa mga umiinom."

Ang Ikhlas ay nauugnay sa parehong espirituwal at materyal na mga aspeto ng ating buhay. Alinsunod dito, mayroong direktang kaugnayan sa pagitan ng Ikhlas at dalisay na buhay. Ang pagkakaroon ng dalisay na buhay ay ang inirerekomenda ng Qur’an. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay dapat sumamba sa Allah at lumipat patungo sa Kanya para lamang sa Kanyang sarili at kahit na huwag isaalang-alang ang pagsamba na ito bilang isang paraan upang makapunta sa Paraiso o upang maiwasan ang Impiyerno at mga parusa.

Ang kahalagahan ng konseptong ito ay kahit papaano ay mauunawaan kung ang isang tao ay mag-iisip nang malalim sa talata 51 ng Surah Maryam na isinasaalang-alang ang Ikhlas bilang isa sa mga katangian ng banal na mga propeta: “Banggitin sa Aklat, si Moises. Siya ay tapat, isang Mensahero, at isang Propeta."

Nang si satanas ay pinalayas mula sa itaas na kaharian, nangako siyang iligaw ang lahat ng tao maliban sa mga walang ibang layunin kundi ang Diyos. “Siya (satanas) ay nagsabi: ‘Ako ay sumusumpa sa Iyong Kapangyarihan, na aking linlangin silang lahat maliban sa mga kasama nila sino ay Iyong tapat na mga sumasamba.”

 

 

3480625

Name:
Email:
* Comment:
captcha