IQNA

Mga Aral ng Quran Tungkol sa Madamdamin na Disiplina

1:44 - April 17, 2024
News ID: 3006893
IQNA – Ang mga turo ng Banal na Quran ay nagbibigay sa atin ng mga direksyon at nag-aalok ng huwaran para sa maramdamin na disiplina, na tumutulong sa atin na maiwasang maapektuhan ng mga damdamin sa iba't ibang mga kalagayan.

Ang kaayusan at disiplina ay may malaking papel sa pagtulong sa atin sa iba't ibang mga aspeto ng buhay, kasama na sa larangan ng pagkontrol ng damdamin. Ang isang taong may maramdamin na disiplina ay maaaring maprotektahan ang kanyang sarili laban sa pagsabog ng mga damdamin at kumilos nang walang pag-iingat.

Ang maramdamin na disiplina ay tungkol sa pagiging epektibong pangasiwaan ang damdamin ng isang tao. Ang isang Muslim na sumusunod sa mga turo ng Quran at ng relihiyon ay maaaring umayos sa kanyang damdamin at mga damdamin batay sa pamantayan at mga prinsipyo ng Islam.

Ang maramdamin na disiplina ay ang pinakamahusay na paraan upang maipahayag ang mga emosyon at mga damdamin nang maayos at sapat. Ito ang pinakamahusay na paraan upang magkaroon ng kaayusan sa pang-araw-araw na mga aktibidad sa lipunan at pagsasaayos ng mga emosyon at mga pagkilos. Ito ay nagbibigay-daan sa isang tao na pamamahalaan ang kanyang mga pagnanasa at mga huwad na hilig at maiwasan ang mga damdamin at mga emosyon mula sa pagkontrol sa kanya. Ang maramdamin na disiplina ay tumutulong sa isang tao na magkaroon ng makatwirang pag-uugali sa lahat ng mga pagkakataon.

Ang mga turong Quraniko ay nagbibigay ng direksyon sa mga damdamin at nag-aalok ng isang perpekto at tiyak na huwaran para sa pag-aayos ng mga emosyon at hinaharangan ang paraan para sa mga emosyon na makaimpluwensiya sa mga desisyon at mga aksiyon. Ang mga turong ito ay may isang medyo sistematikong istraktura at ang isang tao ay maaaring ikategorya ang isang makabuluhang bilang ng mga talata sa bagay na ito sa isang praktikal na huwaran.

Ang pagbuo ng pananampalataya sa Diyos at pagkakaroon ng paniniwala na ang Diyos ay maalam at makapangyarihan sa lahat, na ang Kanyang kalooban ay nangingibabaw sa buong mundo, na ang ating kalungkutan at kalungkutan ay mawawala kung Kanyang pasyahan, at tayong lahat ay babalik sa Kanya, at napagtatanto na ang mundo ay lumilipas tulungan tayo na kontrolin ang maraming mga emosyon at mga damdamin katulad ng takot, kalungkutan, at kasakiman.

Ang pagsunod sa banal na mga utos, pagdarasal sa Diyos batay sa Khawf (takot) at Raja (pag-asa), pagkakaroon ng pag-asa sa mga pagpapala ng Diyos, pagtanggi sa pagsunod kay satanas, at hindi pagkatakot sa mga tao ay ang paunang mga hakbang tungo sa maramdamin na disiplina. Ang iba pang mga turo at tagubilin ng Islam katulad ng tungkol sa pagpigil sa galit, pagpapatawad sa iba at paglapit sa Diyos ay mga salik din na nag-aambag sa maramdamin na disiplina. Ang pagkilos batay sa mga turo ng Quran ay nagbibigay ng tamang direksyon sa mga damdamin at humantong sa isang makatwirang buhay na malayo sa bagyo ng mga damdamin at sa huli sa Hayat Tayyiba (dalisay o masayang buhay).

                          

3487944

captcha