IQNA

یا الله له ستانه غوښتنه کوم چې محمد پیغمبر صلی الله علیه و آله باندې درود او رحمت او د نور کلمه دې واستوه او بل دا چې زما زړه د یقین نور نه ډک کړه
یا الله له ستانه غوښتنه کوم چې محمد پیغمبر صلی الله علیه و آله باندې درود او رحمت او د نور کلمه دې واستوه او بل دا چې زما زړه د یقین نور نه ډک کړه.
او زما سینه د ایمان له نور نه
او عقل می د ارادو له نور نه
او ارادې می له علم نور نه
او طاقت می له عمل نور نه
او ژبه می له ريښتیاو نور نه
او دین او مذهب می له خپل اړخه د بینایی نور نه
او سترګې می له رڼا نور نه
او غوږونه می د حکمت له نور نه
او ملګرتیا می د محمد او د هغوي د کورنۍ موالات نه ډکه کړي.
مفاتیح الجنان؛ زیارت آل یاسین

آل یاسین