IQNA

Mesnevi eğitim bilimleri ansiklopedisi olarak tanıtılıyor

11:42 - May 12, 2022
Haber kodu: 3476153
Muhammed Taki Caferi "Şerh Mesnevi Manevi" adlı kitabında Mesnevi hikayelerinin Kur’an'daki kökenlerini belirtmenin yanı sıra eğitici temalarını da açıklamıştır.

"Şerh Mesnev-i Manevi" kitabı, İranlı yazar ve filozof Muhammed Taki Caferi 'nin eserlerinden biridir. Londra İran Araştırmaları Akademisi Başkanı Seyyid Salman Safevi, bu kitabın ve yazarının özelliklerini tanıttı:

Mevlana'nın Mesnevisi (Celaleddin Rumi), İslam tasavvufunun sanat dilindeki en önemli eseridir ve bu nedenle Mesnevi'nin kalıcılığı ve ünü dünyanın doğusundan ve batısına kadar yayılmıştır. Mesnevi, teorik ve pratik bölümlerde İslam tasavvufunun öğretilerini içerir. İslam tasavvufunun öğretilerini ifade etmek için şiir ve hikayelerden yararlanan sanatsal bir dil kullanılması, Mesnevi'yi diğer eserlerden ayıran belirgin bir özelliktir. Bugün dünyanın doğusunda ve batısında Mesnevi, Rahmani İslam’ı temsil ediyor.

Son yedi asırda Mesnevi hakkında çok sayıda şerh yazıldı

Son yedi yüz yılda Mesnevi üzerine farklı açılardan bölünebilecek birçok şerh yazılmıştır. Bu tarihi seyirde Allame Caferi'nin Mesnevi yorumu büyük önem taşımaktadır ve kendine has özellikleri vardır. Çünkü karşılaştırmalı olarak yazılmıştır. Allame Caferi, Mesnevi yorumunda Mevlana'nın Mesnevi öğretilerini günümüz dünya edebiyatının öğretilerinin yanına koymaya çalışmıştır. Özellikle Tolstoy ve Shakespeare'in eserlerine ve matematik ve fizik bilim adamlarının bazı görüşlerine atıfta bulunmuşlardır. Karşılaştırmalı çalışmalar yönteminin bu uygulaması, bu metni öğrenciler ve gençler için daha çekici hale getirmiştir.

Allame Caferî'nin Mesnevi şerhinin bir başka özelliği de Mesnevi’nin  düzeni meselesidir. Mevlana'nın Mesnevisi ile ilgili olarak gündeme getirilen konulardan biri de özellikle oryantalistlerin Mesnevi'nin deruni düzeni yoktur, demeleridir. Ancak Allame Caferi, Mesnevi'nin bir düzeni olduğuna ve ayetlerinin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanmakta ve kıssalar genel bir kavramı anlamaya çalışmakta ve tefsirlerinde ayetlerin zahiri dağınıklığa rağmen birbirleriyle nasıl anlamsal bir düzen içinde olduklarını göstermiştir.

Allame Caferi'nin Mesnevi şerhinin üçüncü özelliği, konulara bakma yöntemidir. Mesnevî altı cilt olduğundan ve her ciltte yaklaşık dört bin beyit bulunduğundan, çoğu okuyucu her bir âyetin tefsirini okumakta güçlük çeker. Ancak Allame, okuyucunun her hikayenin genel anlamını ve genel amacını anlaması için her hikayenin genel mesajını ifade etmeye ve her hikayenin bir özetine sahip olmaya çalıştı.

Diğer bir konu da, Allame Caferi’nin dini bilgisinin Mesnev-i Maneviyi insanlara tanıtmadaki önemidir. Allame,  fıkıhçı, filozof ve Nehcül Belaga müfessiri olduğu için bu bilimsel gücü kullandı. Mesnevi'de orijinal İslam tasavvufunun ılımlı bir bilimsel yorumunu sunarak, Mesnevi'nin dini ve kelam camiasına tanıtılmasında önemli bir rol oynadılar. Bu nedenle Mesnevi'nin İran dini cemaatine tanıtılmasında onun dini ve teolojik kişiliğinin önemli bir etkisi olmuştur.

Allame'nin Mesnevi şerhinin bir diğer özelliği de Mevlana'nın düşüncelerini Kur’an ve hadislere dayalı olarak yeniden tanımlamasıdır. Allame Caferi, tefsirinde, Mevlânâ'nın önerdiklerinin Kur'anî kökenlerini belirtirken, diğer taraftan bu düşüncenin köklerini geçmiş eserlerin tasavvufi literatüründe göstermiştir.

Allame Caferi, bu özel tefsir metodu ile birlikte bizlere, modern çağda antropoloji ve teorik ve pratik tasavvuf alanında önemli konuları akıcı bir dille dile getiren eğitim bilimleri ansiklopedisi olan Mesnevi alanında önemli bir araştırma kitabı miras bırakmıştır.

Allame Muhammad Taki Caferi (1925-1998), Tebriz'de doğan İranlı düşünür ve filozoftur. İlahiyat eğitimine Tahran ve Necef'te devam etti. Dini ve felsefi konuların yanı sıra edebiyatla da yakından ilgilendi. Özellikle Mevlana'nın Mesnevi'sinin şerhi, onun bu alanda öne çıkan eserlerinden biridir.

4013538

 

captcha