IQNA

Ang Sermon ni Imam Sajjad sa Biyernes ng Ramadan

4:44 - May 02, 2022
News ID: 3004031
TEHRAN (IQNA) – Ang Biyernes ay itinuturing na mga Eid sa tradisyon ng Islam at isang araw para sa pagsamba at pagbibigay-pansin sa mga pagpapahalaga sa pamilya.

Ang mga Biyernes ng banal na buwan ng Ramadan, samantala, ay higit na mahalaga dahil ang Ramadan ay higit sa lahat ng iba pang mga buwan at ito ay isang panahon kung saan ang mga mananampalataya ay nag-aayuno mula bukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw.

Ang mga araw at mga gabi ng Biyernes ng Ramadan ay mas mainam kaysa sa mga Biyernes ng ibang mga buwan.

Iyon ay isinalaysay mula sa Banal na Propeta (SKNK) na ang Diyos, ang Makapangyarihan, ay nagpapalaya sa isang libong tao mula sa apoy ng impiyerno sa oras ng iftar sa banal na buwan ng Ramadan, at kapag dumating ang araw at gabi ng mga Biyernes ng Ramadan, pinalaya niya ang libu-libong mula sa apoy ng impiyerno sa anumang oras.

Ayon sa mga Hadith, ang mga bagay katulad ng pagbabasa ng Banal na Qur’an, paggawa ng Ghusl ng Jummah, pagbigkas ng Panalangin na Faraj, atbp, na alin Mustahab (inirerekomenda) tuwing mga Biyernes sa ibang mga buwan, ay may dobleng Thawab (gantimpala) sa mga Biyernes ng Ramadan.

Si Imam Sajjad (AS) ay magbibigay ng sermon sa Moske ng Propeta sa Medina tuwing mga Biyernes ng Ramadan kung saan nagbigay siya ng mga payo sa mga tao.

Ang mga bahagi ng Khutba (sermon) ng Imam Sajjad (AS) ay ang mga sumusunod:

Oh anak ni Adam! Kalungktan ninyo sino mga pabaya sa pag-alaala sa Diyos at sa anghel ng kamatayan samantalang hindi naman sila nagpapabaya tungkol sa inyo. Ang iyong kamatayan ay talagang mas malapit sa inyo kaysa sa anumang bagay at ito ay gumagalaw patungo sa inyo at malapit nang maabot kayo. Kaya isipin na ang mga pagkakataon ay naubos na at ang anghel ng kamatayan ay kinuha ang inyong kaluluwa sa inyong katawan at inilagay kayo sa libingan, ang bahay ng kalungkutan at paghihiwalay, at pagkatapos ay ang inyong kaluluwa ay bumalik sa katawan at ang dalawang mga anghel sino sumusubok sa pananampalataya ng mga patay sa kanilang mga libingan ay pumasok sa libingan para sa pagtatanong sa inyo.

Mag-ingat! Ang unang bagay na itatanong nila sa inyo ay tungkol sa pagsamba sa Diyos, pagkatapos ay tungkol sa sugo ng Diyos na ipinadala sa inyo at pagkatapos ay tungkol sa inyong pananampalataya at sa aklat na inyong binasa. Nagtatanong din sila sa inyo tungkol sa Imam na pinaglaanan at sinunod ninyo, at kung paano mo ginugol ang inyong buhay at kung paano mo nakuha ang inyong kayamanan at kung paano mo iyon ginugol.

At mag-ingat oh anak ni Adam. Magkakaroon ng mas malaki, mas mahirap at mas masakit na mga takot para sa inyo mamaya sa Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli, ang araw kung saan ang lahat ng tao ay nagtitipon at nagbibigay ng patotoo. Sa araw na iyon, tinitipon ng Diyos ang lahat ng mga tao, mula sa una hanggang sa huli. Iyon ang araw kung saan nagbubukas ang mga libingan at sa araw na iyon ay walang tinatanggap na pagsisisi mula sa sinuman at sa araw na iyon ang bawat isa ay gagantimpalaan o parusahan batay sa kanyang pagganap (sa mundong ito).

Kaya't ang bawat isa mula sa matapat na nakagawa ng bigat ng isang atom ng kabutihan ay makikita iyon at ang bawat isa mula sa mga matapat na nakagawa ng isang atom ng timbang ng kabutihan ay makikita iyon. (Surah Zilzal, mga talata 7-8)

 

 

3478720

Name:
Email:
* Comment:
captcha