IQNA

Pangako ng Ina ni Maria

2:09 - May 08, 2022
News ID: 3004051
TEHRAN (IQNA) – Si Issa (Hesus) ay pinalaki sa pamamagitan ng isang babae sino kilala sa kanyang pagiging banal at kadakilaan sa buong mundo.

Ngunit ang babaeng ito mismo ay pinalaki sa pamamagitan ng ibang babae sino hindi gaanong kilala sa kasaysayan.

Hindi nagtagal ay ipinakilala ng Banal na Qur’an ang ina na ito sa talata 35 ng Surah Al Imran: “Alalahanin noong ang asawa ni Imran ay nanalangin sa kanyang Panginoon na nagsasabing, ‘Ako ay nangakong ialay sa Iyo ang anumang nasa aking sinapupunan. Panginoon, tanggapin mo ito mula sa akin. Ikaw ay Nakakarinig at Nakakaalam ng lahat'."

Ang ina ni Maria (SA) ay naghahanap ng paraan upang magampanan ang kanyang tungkulin sa Diyos tungkol sa anak sa kanyang sinapupunan sa pinakamabuting paraan.

Sinabi niya na "Nangako ako na italaga (ang aking anak) sa paglilingkod sa Iyo'. Ibig sabihin, pinalaya niya (si Maria) ang mga tungkulin na mayroon siya sa kanyang ina upang lubos niyang mapaglingkuran ang Diyos.

Ang bata ay ipinanganak pagkatapos ng ilang panahon ngunit, salungat sa inaasahan ng ina, iyon ay isang babae. Kaya't ang ina ay hindi maaaring kumilos ayon sa kanyang pangako sa Diyos. Ngunit napakahalaga na gumawa siya ng mga pagsisikap upang ang pangako ay matupad sa susunod na henerasyon: Pinalaki niya ang kanyang anak na babae sa paraang mapalaki niya ang kanyang anak na lalaki upang maglingkod sa Diyos.

Alam ng ina ni Maria (SA) na ang lipunan noong panahong iyon ay nangangailangan ng isang makakatulong sa pag-unlad ng sangkatauhan, isang taong katulad ni Hesus (AS).

Kaya naman sinabi ng Panginoon sa talata 36 ng Surah Al Imran: “Nang ipanganak ang sanggol, sinabi niya, ‘Panginoon, ito ay babae.’ Alam ito ng Panginoon. Ang lalaki at babae ay hindi magkatulad. 'Pinangalanan ko siyang Maria. Ipagdasal ko na ingatan Mo siya at ang kanyang mga supling mula kay Satanas, ang isinumpa.’”

Dahil ang layunin ng ina ay palakihin ang isang anak sino maaaring maging ina ng isang taong maglilingkod sa Diyos, gaya ng kanyang ipinangako, pinangalanan niya itong Maria. Ang ibig sabihin ng Mary ay malinis at banal at katulad ng kahulugan sa Fatima sa Arabiko. Pinangalanan niya itong Maria upang palakihin niya ito upang maging isang dalisay at banal na babae.

Ang natatanging tungkulin na ibinigay ng Panginoon sa kababaihan ay ang pagpapalaki sa susunod na henerasyon. Ang isang ina ay ang maaaring bumuo ng kinabukasan at ang mga tao ng hinaharap at upang magawa iyon, kailangan niyang maging banal at dalisay.

 

 

3478794

Tags: Maria  ، Hesus  ، ina ، pangako ، Diyos ، Qur’an
Name:
Email:
* Comment:
captcha