IQNA

Ano ang Nangunguna sa Isa sa Apoy ng Impiyerno

8:04 - August 15, 2022
News ID: 3004427
TEHRAN (IQNA) – Mayroong anim na mga kilos at mga katangian na binanggit sa Surah Qaf ng Banal na Qur’an na nagbibigay-daan sa isang tao na maparusahan sa impiyerno.

Ito ay ayon sa taong nagsasalin ng Qur’an na si Mohammad Ali Ansari, na nagsasalita sa isang online na sesyon ng pagpapakahulugan ng Qur’an, ang mga sipi nito ay ang mga sumusunod:

Sa Surah na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon ang lahat ng mga yugto na pinagdadaanan ng mga tao. Nagsisimula sa mundong ito at kamatayan at pagkatapos ay pinag-uusapan ang tungkol sa Barzakh (isang yugto sa pagitan ng kamatayan ng isang indibidwal at kanilang muling pagkabuhay sa Kabilang-Buhay) o ang mundo ng libingan, at ang Araw ng Muling Pagkabuhay. Sa talatang 23, sinabi ng Panginoon: “Narito ang (kanyang Talaan) na nakahanda kasama ko!”

Pagkatapos ang kanyang talaan ng lahat ng kanyang mga kilos ay ipinakita at ang Panginoon, ang Makapangyarihan, ay gumawa ng hatol. May anim na mga bagay na nagbibigay-daan sa isang tao na maipadala sa apoy ng impiyerno.

Ang una: "Itapon sa impiyerno ang bawat patuloy na hindi naniniwala." (talata 24) Ito ang mga hindi naniniwala na hindi nag-iwan ng sukat ng Kufr (kawalan ng pananampalataya) na hindi nagalaw. Una sa lahat, hinahabol nila ang Kufr sa lahat ng teoretikal at praktikal na termino, at ikalawa, sila ay nagpapatuloy sa Kufr.

Ang pangatlo ay makikita sa talata 25: “… nagbabawal ng mabuti, lumalabag at nagdududa.” Ito ang mga pumipigil sa kabutihan. Sinisikap nilang pigilan ang mga tao sa pangangalakal sa landas ng Panginoon. Ang mga hindi lumalakad sa landas ng Panginoon ay hindi nakakamit ang layunin ng paglikha. Kaya ito ay isang hindi mapapatawad na kasalanan upang maiwasan ang iba mula sa paglipat sa landas na ito.

Mula sa unang araw ay may mga taong nagsisikap na hadlangan ang landas ng iba ay patungo sa pananampalataya. Ginagamit nila ang lahat ng paraan na mayroon sila, kabilang ang kayamanan at kapangyarihan, upang pigilan ang mga tao sa pagtanggap ng Islam. Ito rin ang nangyayari ngayon. Magkano ang ginugugol araw-araw upang pigilan ang mga tao na lumapit sa banal na pananampalatayang ito? Ang pangalawang bagay na ginagawa nila ay ang gumawa ng mga hadlang para sa mga tumanggap ng Islam upang hindi sila kumilos ayon sa tunay na Islam.

Ano ang natutunan natin mula sa Maaasahang di-magkamali (AS) tungkol sa talatang ito kung minsan ay wala tayong kayamanan na igugol sa landas ng Panginoon ngunit maaari nating akayin ang ibang tao sa landas ng kabutihan sa pamamagitan ng ating mga salita. Ito ay katumbas ng paggawa ng mabuti sa ating sarili. Taliwas diyan ay ang pagpigil sa iba sa paggawa ng mabuti.

Ang isa pang bagay na humahantong sa isa sa apoy ng impiyerno ay ang pagiging isang lumalabag. Ano ang tinutukoy nito? Ito ay tumutukoy sa paglabag sa mga banal na batas at gayundin sa mga karapatan ng mga tao.

Ang panglima ay Reeb (pagdududa). Kung ang ugat ng pagdududa ay ang pagnanais na mahanap ang katotohanan, ito ay mabuti, sa kalagayan na ito ay humantong sa isa sa katotohanan. Ngunit ang Reeb ay kapag ang pagdududa ay may kasamang paninirang-puri at humahantong sa pagkawasak.

Ang ikaanim ay binanggit sa talata 26: “(Isa) na naglagay sa Allah ng ibang diyos. Tunay, kayong dalawa, ihagis ninyo siya sa kakila-kilabot na parusa.”

 

 

3480083

Name:
Email:
* Comment:
captcha