IQNA

Pilosopiya ng Hajj sa Quran/3 Moral na Dimensyon ng Hajj

18:39 - June 13, 2024
News ID: 3007133
IQNA – Ang paglalakbay sa Hajj ay isang espirituwal na paglalakbay na nagbibigay daan para sa isang moral na rebolusyon sa mga puso at nagbubukas ng bagong kabanata sa buhay ng mga peregrino.

Ang pinakamahalagang pilosopiya ng Hajj ay ang pagbabagong moral. Ang ritwal ng Ihram ay tumutulong sa peregrino na lumabas sa materyalistikong mga anyo at mga kalakip. Sa pagbabawal sa makamundong kasiyahan at pagtutok sa pagpapabuti ng sarili, na alin mga obligasyon para sa isang Muhrim (isang peregrino sino nasa kalagayan ng Ihram), siya ay hiwalay sa materyal na mundo at pumasok sa isang mundo ng espirituwalidad at katahimikan.

Pagkatapos ay isa-isa niyang isinagawa ang mga ritwal ng Hajj, na bawat isa ay nagpapatibay sa kanyang espirituwal na ugnayan sa Diyos, tinutulungan siyang mapalapit sa Diyos, ilayo siya sa kanyang madilim at makasalanang nakaraan, at inilalapit siya sa isang maliwanag na kinabukasan na puno ng liwanag at katahimikan.

Ang moral na rebolusyong ito ay pinalalim sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa katotohanan na ang mga ritwal na ito sa bawat hakbang ay mga paalala ng mga pagsisikap at sakripisyong ginawa ni Abraham (AS), ang manghihimagsik, ang kanyang anak na si Ismail (AS) at ang kanyang asawang si Hagar, at ang katotohanan na ang lupain ng Mekka sa pangkalahatan at ang Dakilang Moske sa partikular ay mga paalala ng nangyari sa Banal na Propeta (SKNK) at sa mga Muslim sa unang mga taon pagkatapos ng pagdating ng Islam.

Sa bawat sulok ng Dakilang Moske at lupain ng Mekka, makikita ng isang tao ang Banal na Propeta (SKNK), Imam Ali (AS) at iba pang dakilang mga pinuno at maririnig ang tunog ng kanilang mga epiko.

Ang lahat ng ito ay naglalatag ng mga pundasyon para sa isang moral na rebolusyon sa mga pusong handa para nito, buksan ang pahina ng buhay sa isang hindi mailarawang paraan at magbukas ng bagong kabanata sa buhay ng mga peregrino.

Kaya naman mababasa natin sa mga Hadith na ang sinumang nagsasagawa ng Hajj ay ganap na nagbabalik mula sa Hajj bilang dalisay at malaya sa mga kasalanan katulad noong araw na ipinanganak siya ng kanyang ina.

Ang Hajj ay pangalawang kapanganakan para sa mga Muslim at ang simula ng isang bagong buhay ng tao. Siyempre ang gayong pagpapala ay para sa mga nakarating sa ilalim ng mga turo at diwa ng Hajj.

 

3488681

captcha