IQNA

Kuma ALLAH ne Ya halitta kowace dabba daga ruwa. To, daga cikinsu akwai wadanda ke tafiya da cikinsu, wasu kuma na tafiya da Kafafu biyu, kuma wasu na tafiya kafafu hudu. ALLAH Yana halitta abin da Ya ga dama. ALLAH Mai iko ne a kan komai.
 
 
Suda yaşam
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam
 
 
Suda yaşam


Suda yaşam

Suda yaşam

Suda yaşam

Suda yaşam