IQNA

13:32 - August 10, 2019
News ID: 3000845
Purihin si Allah, ang Panginoon ng Mundo, at ang Pagpapala ng Allah ay nasa Kanyang ‏Kagalang-galang na Banal na Propeta, si Muhammad ang selyo ng mga Propeta, at sa kanyang ‏malinis na pamilya lalong lalo na ang natitirang bahagi ng Allah sa mundo, at sa kanyang mga ‏kasamahan at mga sumusunod sa kanila na mabuti hanggang sa Araw ng Paghukom.‏

Ang  Mensaheng Kataas-taasang Pinuno ng  Islamikong Rebolusyon sa  Malaking  Konggreso ng Hajj ‏Sa  Ngalan ni  Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamaawain

Purihin si Allah, ang Panginoon ng Mundo, at ang Pagpapala ng Allah ay  nasa Kanyang  Kagalang-galang na Banal na Propeta,  si Muhammad ang selyo ng mga  Propeta, at  sa   kanyang malinis na pamilya lalong lalo na ang natitirang bahagi ng Allah sa mundo, at sa kanyang mga kasamahan  at mga  sumusunod sa kanila na  mabuti hanggang sa Araw ng Paghukom.

Ang panahon ng hajj sa bawat taon  ay isang pangako at pagpapala mula sa Panginoon  para sa Islamikong sambayanan. Ito ay panawagang Qur'aniko " «وَ اَذِّن فِي النّاسِ بِالحَج»,

sa buong kasaysayan  na sumali sa  itong biyayang pagtitipon  upang makinabang ang kapwa puso at kaluluwa na Maka-Panginoon at  gayundin  sa kanilang  pananaw at pag-iisip, at  sa bawat taon ang mga aralin at  mga katuruan  ng Hajj mapaabot sa  buong mundo ng Islam sa pamamagitan ng  mga pagtitipon ng sangkatauhan.

Sa Hajj, ang mataas na paalaala at pagsamba kung saan isang pangunahing elemento sa pagsasanay  at pagsulong ng indibidwal at lipunan, kasabay na pagtitipon at pagkakaisa  na palatandaan  ng nagkakaisang  sambayanan, kasama ang  pagkilos sa sentro  ng pagkakaisa, at sa daan kasama ang  isang ibinahaging  layunin na palatandaan ng pagsisikap at  pagkakaisa ng pagkilos ng sambayanan  batay sa monoteismo [tawhīd ], at  sa pamamagitan ng nagkakaisang paglikha sa pagsasagawa ng Hajj na wala silang pagkakaiba na mga palatandaan na kung saan ang pag-aalis ng mga diskriminasyon at ang pangkalahatan  ng mga pagkakataon, ipinapakita ang  maikling pangkalahatang pangunahin  na batayan ng Islamikong lipunan. Ang bawat isa sa mga Ihrām at Tawāf, ang pagsisikap   [sa'ī], paghinto  [wuqūf], pagtapon  [ramī], pagkilos [harakat]  at pagpanatili [sukūn]  sa mga kilos ng Hajj, isang palatandaan na nagtuturo ng simbolo doon  sa bahagi ng  larawan ng katawan na  kung saan ipinakita ng Islam  na nais nito ang ganitong sambayanan.

Ang pagpapalitan ng  mga kaalaman at  mga pag-aari sa pagitan ng  mga tao at  sa mga bansa at malayong mga rehiyon, pagpapalaganap ng  mga kaalaman at  mga karanasan, at  pagbigay ng kaalaman ng kalagayan ng  bawat isa at ang pag-alis sa mga bagay na  hindi pinagkakaunawaan at pagpalapit ng mga puso at  pagsamahin a ng kapangyarihan upang harapin ang mga karaniwang kaaway ay isasa mahalaga  at malaking tagumpay  ng Hajj na kung saan hindi ito makakamit sa daan-daang regular at ordinaryo na mga pagtitipon.

Ang doktrina ng panunuya na nangangahulugang iwasan ang lahat ng mga kalupitan, mga pang-aapi at ang pangit at katiwalian sa lahat ng oras at upang labanan ang pang-aapi  at pandaraya sa mga mapagmataas  sa  mga panahon, ang isa sa dakilang  mga pagpapala ng Hajj ay ang pagkakataon para sa inaapi na Muslim  na mga bansa. Ngayon, ang  paglilibre  [bara'at]   mula sa harap ng politiyismo  [shirk]  at  walang-paniniwala [kufr]  na  arogante, at ang  pinuno sa kanila ay ang Amerika, ay nangangahulugang paglilibre  [bara'at]  ng pang-aapi at digma; Nangangahulugan ito na  sumpain  ang  mga pangkat  na mga na  terorista katulad ng ISIS  (DAESH) at Amerikanong  Blackwater; Sa ibang salita, tatakutin ang Islamikong Sambayanan [Ummah]   sa Zionista na lumulupig sa bata na rehimen at sa mga tagasuporta nito; Nangangahulugang ang pagkondena  sa  mga digmaang Amerikano at ang mga pagtulong nito sa sensitibong rehiyon ng  Kanlurang Asya at  Hilagang Aprika na tinitiis ang pagdurusa at pagdurusa ng mga bansa at nagdulot sa kanila  ng araw-araw na sakuna; Nangangahulugan ito ng pagkamuhi sa kapootang panlahi at diskriminasyon batay sa heograpiya, lahi at kulay ng balat; Nangangahulugan ito ng pagkasuklam sa mapagmataas at mapang-akit na pag-uugali ng mga mapaglabag at mapanghamak na kapangyarihan laban sa  magalang, marangal at makatarungan na pag-uugali na ang lahat inanyayahan ng Islam.

Ito ay iilan lamang sa mga pagpapala ng Abrahamikong Hajj na kung saan nanawagan sa atin itong dalisay na Islam; at ito ang simbolo na maging anyo ang isang mahalagang bahagi ng mga mithiin ng  Islamikong lipunan na kung saan sa bawat taon  sa pamamagitan ng  paglikhâ ng mga taong Muslim, na pinangungunahan  ang paglalakbay  [hajj] , isang malaking pagtitipon at pampakay na palabas, at  sa pamamagitan ng malinaw na salita ang lahat ay nagsisikap para mailikhâ ang ganong lipunan.

Ang mga  tanyag na mga tao  ng mundo ng Muslim, pangkat ng mga tao mula sa buong mundo ay dumadalo ngayon sa paglalakbay sa banal na lugar, mayroon silang  mabigat at mapanganib na  tungkulin.  Ang mga araling ito ay dapat iparating sa mga bansa at sa publiko sa kanilang sariling paghahangad  at inisyatibo, at maisasakatuparan ang espirituwal na pagpapalitan ng kanilang mga  pananaw,  mga pagganyak, mga karanasan at  mga kaalaman.

Ngayon, ang isa sa pinakamahalagang isyu sa mundo ng Muslim ay ang isyu na Palestino, na nangunguna sa lahat ng mga isyung pampulitika ng mga Muslim ng anumang  sekta, lahi o wika. Ang pinakamalaking kalupitan ng  kamakailan na  mga siglo ay ang nangyari sa Palestine. Sa  itong masakit na pangyayari, ang lahat ng nasa isang bansa - ang lupain, tirahan at sakahan at mga pag-aari nito, ang dignidad at pagkakakilanlan  nito - ay nakumpiska. Ang bansang ito ay hindi tumanggapng pagkatalo  sa biyayang Panginoon  at hindi nahulog sa pagkadismaya at  labis na nananabik  at matapang sa larangan ngayon kaysa kahapon, ngunit ang resulta ng gawain ay nangangailangan ng tulong ng lahat ng mga Muslim. Ang  panloko  ng kasunduan ng siglo, na ginagampanan ng mapang-aping Amerika at mga taksil na kasama nito, ay isang krimen laban sa lipunan ng tao, na hindi lamang sa bansang Palestino. Nanawagan kami sa lahat na maging aktibong kasama na talunin at tuligsain  ang kahambugan na panig sa harap ng banal na kalooban at lahat ng iba pang mga pandaraya laban sa mahirap na gawa  at pananampalataya ng  paglaban na samahan.

قال اللّه العزیز: اَم يُ‍ريدونَ كَيدًا فَالَّذينَ كَـفَروا هُمُ ال‍مَكيدون.  صدق اللّه العلیّ العظیم.

Sinabi ng Mahal na Allah: “Hindi ba sila gusto na linlangin (ang Allah), ngunit ang walang pananampalataya sino sila ang manlinlang!” Sadaqallahu al-‘aliyyul azīm. Maghingi ako sa Panginoon ng biyaya, pagpapala, kapatawaran at pagtanggap sa mga pagtalima para sa lahat ng kagalang-galang na mga manlalakbay [hujjāj].

Sayyid Ali Khamenei

Mordad 14/1398 magkapareho 3 Dhil-Al-Hijjah 1440

 

Name:
Email:
* Comment: