IQNA

Sampung mga Punto Mula sa Qur’an Tungkol sa Infaq

8:12 - August 15, 2022
News ID: 3004428
TEHRAN (IQNA) – Tinutukoy ng Banal na Qur’an ang Infaq bilang “pagpapahiram sa Panginoon ng mabuting utang” (Surah Al-Baqarah, talata 245), isang pautang na pararamihin ng Panginoon nang maraming beses at ibabalik.

Ang pariralang "Ghardh-al-hasana" (magandang pautang) ay tumutukoy sa katotohanan na mayroong iba't ibang mga uri ng mga pautang, ang ilan ay may mababang halaga o walang halaga habang ang ilan ay mahusay na mga pautang. Ipinakilala ng Banal na Qur’an ang mga batayan ng isang magandang pautang, o sa mga salitang isang mahalagang Infaq, sa iba't ibang mga talata.

Ginamit ng mga taong nagsasalin ng Qur’an, kabilang si Ayatollah Nasser Makarem Shirazi, ang mga talatang iyon upang tumuro sa sampung batayan para sa Infaq.

Ang Infaq ay isang salitang Arabe na nangangahulugang paggastos at pagbabayad, ngunit ito rin ay nagdadala ng kahulugan ng paggawa nito para lamang bigyang-kasiyahan ang Panginoon nang hindi humihingi ng anumang pabor o umaasa ng pagbabalik.

Narito ang sampung mga batayan para sa mabuting Infaq:

1- Ang infaq ay dapat mula sa pinakamagandang bahagi na kung ano ang mayroon ang isa, hindi mula sa mababang halaga ng pag-aari. Ang Qur’an ay nagsabi: “Mga mananampalataya, gumugol kayo para sa kapakanan ng Allah mula sa mabubuting bagay na inyong kinikita at mula sa kung ano ang aming ginawa sa lupa para sa inyo. Huwag mong isipin na gumastos para sa layunin ng Panginoon na walang kwentang bagay na ikaw mismo ay mag-aatubili na tanggapin. Alamin na ang Panginoon ay Sapat sa Sarili at Maluwalhati." (Surah Al-Baqarah, talata 267)

2- Ito dapat ang kailangan ng mga tao, gaya ng sinabi ng Panginoon sa talata 9 ng Surah Al-Hashr: “…at mas pinili (ang iba) kaysa sa kanilang sarili, kahit na sila mismo ay may pangangailangan.

3- Ang infaq ay dapat ibigay sa mga talagang nangangailangan nito at may prayoridad (na matanggap ito): “(Ang pagkakawanggawa ay) para sa mga dukha na napigilan sa daan ng Allah, at hindi makapaglakbay sa lupain.” (Surah Al-Baqarah, talata 273)

4- Mas mainam na gawin ang Infaq nang palihim: “Hindi masamang magbigay ng limos sa publiko. Gayunpaman, kung ibibigay mo ang mga ito nang palihim sa mga mahihirap, ito ay mas mabuti para sa iyo at isang kabayaran para sa ilan sa iyong mga kasalanan. Alam na alam ng Panginoon ang iyong ginagawa.” (Surah Al-Baqarah, talata 271)

5- Ito ay hindi dapat isama ang pangungutya at pang-iinsulto: “Mga mananampalataya, huwag ninyong ipawalang-bisa ang inyong pagkakawanggawa nang may panunuya at pananakit, tulad ng kanyang ginugugol ang kanyang kayamanan upang ipakita sa mga tao at hindi naniniwala sa Allah o sa Huling Araw.” (Surah Al-Baqarah, talata 264)

6- Ang infaq ay dapat gawin nang may Ikhlas (kadalisayan ng batayan): "Ang halimbawa ng mga gumugugol ng kanilang ari-arian upang bigyang-kasiyahan ang Panginoon mula sa kanilang matatag at tapat na layunin ay tulad ng hardin sa isang matabang lupain na, pagkatapos ng malakas na ulan o kahit isang ambon, nagbubunga ng dobleng ani. Alam na alam ng Panginoon ang iyong ginagawa.” (Surah Al-Baqarah, talata 265)

7- Dapat isaalang-alang ng isang tao ang kanyang Infaq bilang hindi gaanong mahalaga at maliit gaano man ito kalaki: “… at huwag mong isipin na sa paggawa ng gayong mga gawa, nakagawa ka ng malaking pabor sa Panginoon.” (Surah Al-Muddaththir, talata 6)

8- Ang infaq ay dapat na mula sa mga ari-arian na labis na gusto ng isang tao at kalakip sa: “Hinding-hindi mo mapapalawak ang kabutihan at katuwiran maliban kung guguglin mo ang bahagi ng iyong mahal na mahal para sa layunin ng Panginoon. Alam na alam ng Panginoon kung ano ang iyong ginugugol para sa Kanyang layunin.” (Surah Al-Imran, talata 92)

9- Hindi dapat ituring ng isang tao ang kanyang sarili na tunay na nagmamay-ari ng anumang bagay: “Maniwala kayo sa Allah at sa Kanyang Sugo at gumugol (sa kawanggawa) na ginawa Niya sa inyo na mga kahalili. Sinuman sa inyo ang maniwala at gumugol ay magkakaroon ng malaking kabayaran." (Surah Al-Hadid, talata 7)

10- Higit sa lahat, ang Infaq ay dapat mula sa kinita sa pamamagitan ng Halal na paraan upang tanggapin ng Panginoon: "Tinatanggap lamang ng Panginoon ang mga handog ng mga banal." (Surah Al-Ma’idah, talata 27)

Ito ang ilan, ngunit hindi lahat, sa mga pangunahing mga batayan para sa Infaq na tanggapin ng Panginoon. Kabilang sa mga batayang binanggit ang ilan ay Wajib (kinakailangan) tulad ng pag-iwas sa panlalait at pang-iinsulto, habang ang iba ay gagawing higit na perpekto, tulad ng pagbibigay ng Infaq kapag ang isa ay nangangailangan nito.

 

 

3480082

Name:
Email:
* Comment:
captcha