IQNA

Tagapagmana ng Lupa mula sa Etrat ng Banal na Propeta

15:02 - February 28, 2024
News ID: 3006688
IQNA – Sinasabi ng Quran sa Talata 5 ng Surah Al-Qasas na gagawin ng Diyos ang inaaping mga tagapagmana at pinuno ng mundo at, ayon sa mga Hadith, sila ay mula sa Etrat (sambahayan) ng Banal na Propeta (SKNK).

Ang simula ng Surah Al-Qasas ay tungkol sa kuwento ng Bani Isra’il at ang kapanganakan ni Moses (AS). Habang sa lahat ng mga talatang ito ang mga pandiwa ay nasa pang nagdaan, ang mga Talata 5 at 6 ay gumagamit ng panghinaharap: “Ngunit ipinasiya Namin na bigyan ng pabor ang mga pinigilan sa pamamagitan ng paghirang sa kanila ng mga pinuno at mga tagapagmana ng lupain.” (Talata 5)

Ang salitang Mustaz'af na ginamit sa Talata 5 ng Surah Al-Qasas, sa kanyang Quranikong kahulugan ay hindi nangangahulugan ng mga taong walang kapangyarihan, plano at layunin ngunit isang taong may kinakailangang puwersa para sa pagiging perpekto, kapangyarihan at kadakilaan ngunit nasa ilalim ng paghihigpit ng naghaharing mga mapang-api. Habang nasa Istiz’af, iniisip niya ang katarungan, maharlika at Taqwa (kabanalan).

Ang A’imma (mga Imam) ay tumutukoy sa mga pinuno na dapat sundin ng iba, katulad ng isang pinuno ng panalangin sino sinusunod ng mga sumasamba.

Ang ibig sabihin ng Manna ay pagbibigay ng dakila at mabigat na pagpapala at sa talatang ito, ang imamate ay isang dakilang banal na pagpapala: (sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila ng mga Imam (mga pinuno)).

Alinsunod sa talatang ito, ang tiyak na banal na kalooban ay gawin ang mga Mustaz'afeen na tagapagmana ng lupain at habang ang talata ay tungkol sa Bani Isra'il, ang paglitaw ng talata at ang mga Hadith tungkol sa talatang ito ay tumutukoy sa katotohanang ito ay tumutukoy sa isang banal na batas at ang kalooban ng Diyos na gawing matagumpay ang Mustaz'afeen laban sa mga mapang-api sa mundo sa ilalim ng ilang mga kondisyon, at ang pinakamataas na halimbawa nito ay ang pagsasakatuparan ng panuntunang ito sa pagdating ng Tagapagligtas.

Sa Talata 4 ng Surah Al-Qasas, mababasa natin: "Ang Paraon ay namuno sa lupain at hinati ang mga naninirahan dito sa iba't ibang grupo, na pinipigilan ang isang grupo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga anak..." Kaya, tila nagmumungkahi na gagawin ng Diyos ang mga napigilan na mga imam at mga tagapagmana sa lupa.

Ayon sa Hadith mula sa Banal na Propeta (SKNK), na isinalaysay ni Muslim: ""Paano ka kapag ang anak ni Maria (i.e. Hesus) ay bumaba sa gitna ninyo at ang inyong imam ay kasama ninyo." Ipinapakita nito na ang mga taong Mustaz'af sino mamumuno sa mundo sa hinaharap ay mula sa mga Muslim.

Magbasa pa:

  • Pagdating ng Tagapagligtas at Pamamahala ng Matuwid sa Mundo

Ang Banal na Propeta (SKNK) ay nagsabi rin: “Hindi titigil ang isang pangkat sa aking Ummah na makikipaglaban sa Katotohanan, magtatagumpay hanggang sa Araw ng al-Qiyamah. Pagkatapos, ‘Isa b. Maryam (AS) ay bababa, at ang kanilang amir ay magsasabi, ‘Halika at pangunahan kami sa salat.’ Ngunit, siya (‘Isa) ay sasagot, ‘Hindi. Katotohanan, ang ilan sa inyo ay mga amir (pinuno) ng iba. Ito ang karangalan ng Allah sa Ummah na ito.’”

Mahihinuha sa Hadith na ito na, una, ang grupong ito ay palaging nagsusumikap sa landas ng katotohanan, at, pangalawa, ang amir ng grupong ito ay may napakataas na katayuan na ang isang ulul-Azm na Propeta ay sumusunod sa kanya sa mga pagdarasal. Ang tanong dito ay: Sino ang Imam na ito? Mahigit sa 50 pinagkunan ng Sunni ang nagsalaysay ng Hadith na ang Banal na Propeta (SKNK) ay nagsabi: "Si Mahdi ay mula sa aking Etrat (mga henerasyon) at siya ay ang inapo ni Fatimah (SA)."

 

3487309

captcha