IQNA

Ang mga Lihim ng mga Batas ni Allāh

8:04 - December 22, 2021
News ID: 3003535
Itong artikulo ay kinuha mula sa aklat na pinamagatang “The Sermon of Lady Fātimah Al-Zahrā’ (s.k.n.k.)” sa wikang Inggles na inilathalâ sa Ansariyan Publication at isinalin sa wikang Pilipino ni Montazer R. Bongalon
Sa ganon, ginawa ni Allāh ang paniniwala na maging magpapalinis sa iyo galing sa politiyismo, ginawa ang pagdasal na maging ipagpataas sa iyo galing sa kahambugan, ginawa ang paglimos na maging makapaglinis sa kaluluwa at kadahilanan ng pag-unlad sa pagkabuhay, ginawa ang pag-aayuno na maging pagtataniman ng debosyon, ginawa ang paghajji na maging pagtatayuan ng relihiyon, pagpanunumbalik sa mga tradisyon ng Propeta, at paghahayag ng kodigo ng relihiyon ng Islamikong batas, ginawa ang katarungan na maging ikabubuti ng mga puso at pagtatag ng relihiyon, ginawa ang pagsunod sa amin (ang Sambahayan ng Propeta) na maging pamamahalaan ang bansa, ginawa ang aming (galing sa langit na paghirang) pamumuno na maging tagapagtanggol mula sa hindi na pagkakaisa, ginawa ang pakikibaka [jihād] upang mapalakas ang Islam, ginawa ang pagtitiis na maging paraan para sa nararapat na (galing sa langit) na gantimpala, ginawa ang pag-utos sa kabutihan upang ikabubuti sa publiko, ginawa ang pagbabawal sa kasamaan upang manatiling malinis ang relihiyon, ginawa ang kabutihan doon sa mga magulang upang maipagtanggol ang kapootan, ginawa ang pagpananatiling malapit ng ugnayan sa kamag-anak upang maging sanhi na humaba ang buhay at dumami ang bilang ng mga lahi, ginawa ang paghiganti na maging kadahilanan na hindi dumanak ang dugo, ginawa ang pagpatupad ng mga pangako upang dadaan ang sarili sa kapatawaran, ginawa na ganap ang mga kabigatan at mga sukat upang maging kadahilanan na mahadlangan ang pagbabayad sa iba, ginawa na pinagbabawal ang pag-inum ng mga alak upang malinisan mula sa karumihan, ginawa na iwasan ang manirang-purî sa mayroong asawa na kababaihan na maging belo mula sa pagkasumpâ, ginawa na iwasan ang pagnanakaw na maging kadahilanan sa nararapat na kalinisan, ginawa ang panghahamak na manabik sa mga kayamanan ng mga ilo at kunin sila na hindi alinsunod sa batas na maging pagkadi-tablan laban sa kasamaan gawain, ginawa ang pagbabala laban sa pagtataksil upang maging tagapagtanggol laban mula sa pagsuway sa batas ng Panginoon, ginawa ang pagbigay ng pantay-pantay at makatarungan na mga paghatol upang maging kasiyahan sa mga nasasakupan at ginawa ang pag-iwas sa kamalian sa pagbigay ng mga batas na maging magpapatibay mula pagbabala ng Panginoon.
Ang Allāh nagbabawal din ng politiyismo upang ang isang tao maaring makadeboto sa kanyang sarili tungo sa Kanyang Panginoon. Sa ganon katakutan ninyo ang Allāh bilang na dapat Siya na katakutan at huwag kayong mamatay maliban sa kalagayan ng Islam. Huwag kayong uurong. Sundin Siya anuman ang Kanyang inutos na ipagawa sa inyo at anuman ang Kanyang ipinagbabawal. Sumunod sa kaalaman at panindigan iyon, sapagkat sa katotohanan iyong tunay na natakot sa pagitan ng Kanyang mga alipin ay sinuman yong mayroon na kaalaman.
Sa gayon, puriin ang Allāh Sino ang kadakilaan at ilaw sa lahat doon sa sinuman sa mga kalangitan at sa lupa na naghanap ng pamamagitan sa Kanya. Sa katotohanan kami ang Kanyang namamagitan para sa Kanyang mga nilikhâ. Kami ang Kanyang sambahayan ng Kanyang mga Sugo. Kami ang Kanyang mga tanyag na mga tao at mga bagay na Kanyang kabanalan. Kami ang katibayan ng Kanyang hindi makikita na kaalaman at mga tagapagmana ng Kanyang mga Propeta. 
 
Name:
Email:
* Comment:
captcha