IQNA

16:49 - May 16, 2022
News ID: 3004077
TEHRAN (IQNA) – Ang “Hayya alal falah” ay bahagi ng Adhan (tawag sa pagdasal) na ang ibig sabihin ay: “Magmadali sa kaligtasan” o “Magmadali sa kaunlaran at tagumpay”.

Ang tanong ay kung paano maakay ng pagdasal ang isang tao sa falah (kaligtasan, tagumpay, kasaganaan).

Sa Banal na Qur’an, ang salitang falah ay binanggit sa iba't ibang mga anyo. Halimbawa, ang Surah Al-Muminun ay nagsisimula sa talatang ito: “Maunlad ang mga mananampalataya.”

Sa Surah Al-Baqarah, talata 5, ipinakilala ng Diyos ang mga mananampalataya sa pagsasabing: “Ang mga ito ay pinatnubayan ng kanilang Panginoon; tiyak na ang mga ito ang maunlad.” O sa Surah Taha, talata 64, mababasa natin: “Tipunin ang iyong plano at pagkatapos ay ihanay ang isang ranggo yaong mga nangunguna ngayon ay talagang uunlad.”

Lahat ay naghahanap ng kaunlaran at kaligayahan sa buhay at walang mahahanap sino hindi ganoon. Upang maabot ang kaligayahan, dapat malampasan ng isang tao ang balakid sa landas at kapag naabot na niya ang kaligayahan, ang salitang falah ay ginagamit tungkol sa kanya.

Ang sukdulang layunin ng sangkatauhan at ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging malapit sa Panginoon at ang landas patungo sa pagkamit iyon ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Ngunit ang mga pangangailangan ng makamundong buhay kung minsan ay humahadlang sa kanyang landas at humahadlang sa kanya na mapalapit sa Panginoon.

Kaya tayo ay nilikha ng Panginoon upang makamit ang kaligtasan ngunit may mga problema at mga kahirapan sa landas. Ang pinakamagandang bagay na makakatulong sa atin na malampasan ang mga problema at mga balakid na ito ay ang pag-alaala sa Panginoon, na pinakamainam na ipinakikita sa Salah (pagdasal). Ibig sabihin, maililigtas tayo ng pagdasal mula sa mga karumihan at makamundong mga bagay at mula sa pagkaalipin ni Satanas at aakayin tayo sa pangunahing landas ng buhay ng tao, na alin siyang landas ng espirituwal na pagiging ganap.

Ang pagdasal ay ang pinakamahusay na anyo kung saan ang Dhikr (pag-alaala sa Panginoon) ay ipinamalas, tumutulong sa sangkatauhan na umunlad sa espirituwal at inilalayo siya sa masama at masasamang mga bagay.

Sinabi ng Panginoon sa talata 29 ng Surah Al-Ankabut: “Ang pagdasal ay nagbabawal sa kahalayan at kawalang-dangal. Ang pag-alaala kay Allah ay higit na dakila, at alam ng Allah kung ano ang inyong ginagawa."

Sinabi rin ng Panginoon kay Propeta Moises (AS): “…at itatag ang pagdasal ng Aking pag-alaala.” (Surah Taha, talata 14)

 

 

3478898

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: