IQNA

Ang Bunga ng Pagsunod sa Nafs al-Ammarah

14:06 - August 13, 2022
News ID: 3004420
TEHRAN (IQNA) – Ang pagsunod sa Nafs al-Ammarah ay kabilang sa mga pagkilos na maaaring sirain ang tao sa anumang antas. Ang Banal na Qur’an ay nagbabala sa mga mananampalataya laban dito, pinapayuhan ang mga tao na layuan ito at manatiling maingat.

Ayon sa Qur’an, ang Nafs (nangangahulugang "sarili") ay may ilang antas; ang pinakamababang antas niyan ay tinatawag na Nafs al-Ammarah na siyang nag-uutos sa tao na magsagawa ng mga kasalanan. Ang pagsunod dito sa Nafs ay katumbas ng pagsuko sa mga kahilingan ng ekstremista.

Ang Nafs al-Ammarah ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kaugalian at panlipunan at maging ng mga pisikal at pang-isip na mga karamdaman, na nagiging sanhi ng pagkaligaw ng tao sa tamang landas at pagtapak sa landas ng kamangmangan at kasalanan.

Samakatuwid, ang Nafs al-Ammarah ay tumutukoy sa anumang kilos o magbalik-loob/ lantad na pag-uugali na labag sa kalooban ng Panginoon na Makapangyarihan sa lahat. Nais ng Allah na maabot ng tao ang pagiging perpekto at ang Kanyang kalooban ay nakatuon sa layuning ito. Kung ang ating mga hangarin ay hindi naaayon sa Panginoon, tayo ay nauuwi sa pagsunod sa Nafs al-Ammarah.

Ito ang dahilan kung bakit itinagubilin ng Banal na Qur’an ang mga tao na lumayo sa mga taong sumusunod lamang sa kanilang Nafs. "Huwag ninyong sundin ang mga pinabayaan Namin at sa halip ay sundin ang kanilang sariling mga pagnanasa nang higit sa lahat ng hangganan." (Surah Al-Kahf, talata 28)

Ang pagkabigong alalahanin ang Panginoon, pagkalimot sa Kanyang mga awa, pamamahala, at awtoridad, pagsunod kay Satanas, at pagpapatupad ng mga ekstremistang kilos ay mga halimbawa kung saan tayo maakay ng Nafs al-Ammarah.

Ang Panginoon ay nangako ng malaking gantimpala para sa mga nagtagumpay na maglaman ng Nafs na ito. “Gayunpaman, yaong mga may takot sa kanilang Panginoon at pinigilan ang kanilang mga kaluluwa na kumilos ayon sa mga naisin nito. Paraiso ang magiging tahanan.” (Surah Al-Nazi'at, mga talata 40-41)

 

 

3480062

Name:
Email:
* Comment:
captcha