IQNA

Panatilihin ng mga Banal ang Kanilang Pananampalataya, Ang Kanilang Sarili

11:52 - August 16, 2022
News ID: 3004431
TEHRAN (IQNA) – Ang mga taong banal, ayon sa Banal na Qur’an, ay yaong mga nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at kanilang Nafs (sarili).

Ang taong nagsasalin ng Qur’an na si Mohammad Ali Ansari sa isang online na sesyon ay nagpaliwanag sa ilan sa mga aral na matututuhan ng isa mula sa mga talata ng Surah Qaf. Ang mga sipi mula sa kanyang talumpati sa sesyon ay ang mga sumusunod:

Ang mga talata 31 hanggang 33 ng Surah Qaf ay nagsasabi: “At ang Paraiso, na hindi malayo, ay dadalhin nang mas malapit sa mga banal. (At sinabi sa kanila: 'Ito ang ipinangako para sa inyo, - para sa bawat isa na bumaling (kay Allah) sa tapat na pagsisisi, na tumupad (sa Kanyang Batas) ang Pinakamapagbigay na hindi Makikita. At nagdala ng pusong nakabukas sa pagmamahal (sa Kanya)'”.

Sa huling sesyon ay napag-usapan natin kung ano ang umaakay sa ilang tao sa apoy ng impiyerno. At ngayon ay binanggit ang pangalawang pangkat, kung kanino ang Qur’an ay nagsabi na ang paraiso ay malapit sa kanila, lalo na sa mga banal.

Pagkatapos ay binanggit ng Panginoon ang apat na mga katangian para sa mga taong banal. Una niyang sinabi na ang paraiso ay ipinangako sa mga tumutupad sa Kanyang Kautusan. Ito ang mga taong laging iniisip ang huling hantungan. Pinipili nila ang kanilang landas ng buhay sa paraang aakay sa kanila sa Panginoon, ang Makapangyarihan sa lahat.

Sa talatang ito ay mayroong salitang Hafeez, ibig sabihin ay isa na patuloy at mahigpit na tumutupad. Ngunit ano ang kanyang itinatago? Ayon sa Qur’an, ito ay maaaring dalawang bagay. Una ay ang pagpapanatili ng Nafs ng isang tao. Ang isang halimbawa ng pagpapanatiling Nafs ay ang pagkontrol sa mga sekswal na pagnanasa. Ang pagpapanatiling Nafs ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ang mga pagnanasa. Ang Nafs ng isang tao ay dapat na sanayin at dalisayin, kung hindi, ito ay mag-aanyaya sa isa sa masama at masasamang bagay. Kung ang isa ay lilipat sa landas ng kaligtasan at pagiging perpekto, dapat niyang lubos na malaman ang kanyang Nafs, na isang malaking kayamanan, at kilalanin ang mga kalamangan at kahinaan nito.

Ang pangalawang bagay na tinutukoy na Hafeez ay ang pagpapanatili ng relihiyon at pananampalataya ng isang tao. Ang ating kaugnayan sa Panginoon ay two-way. Gayundin ang ating kaugnayan sa relihiyon ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nag-iingat sa mga tao (sa kasamaan) at ang mga tao ay nagpapanatili ng kanilang pananampalataya. Totoo rin ito tungkol sa mga batayan ng relihiyon. Halimbawa, ang Qur’an ay nagsabi tungkol sa mga pagdarasal: "At yaong mga nagbabantay sa kanilang mga dasal." (Surah Al-Mu’minun, talata 9) Sinusunod natin ang mga batayan at ritwal ng mga pagdarasal at, bilang kapalit, ang ating mga dasal ay naglalayo sa atin sa kahalayan at bisyo. Ang ating mga dasal ay nagpapanatili sa atin gaya ng mga ito ay tunay na mga pagdarasal.

Ito ang pangkalahatang katangian ng relihiyon. Ang relihiyon ay isang landas na pumipigil sa atin sa pagkaligaw. Kung susulong tayo sa landas ng relihiyon, ito ay mag-iingat sa atin laban sa mga pagkakamali at mga kasalanan. Halimbawa, sa ekonomiya ito ay nagbabantay sa atin laban sa pagkuha ng Haram (labag sa batas) na pera, sa mga pulitika ito ay nagbabantay sa atin laban sa paniniil at katiwalian, at iba pa. Kaya pinapanatili tayo ng relihiyon ngunit sa batayan na panatilihin din natin ang ating relihiyon. Paano natin magagawa iyon? Mayroong dalawang mga bahagi. Dapat nating sikaping pareho na maunawaan ang lahat ng mga aspeto ng relihiyon at kumilos ayon sa sinasabi nito nang matatag.

 

3480093

Name:
Email:
* Comment:
captcha