IQNA

Ano ang Magiging Hitsura ng mga Tao sa Araw ng Muling Pagkabuhay

10:41 - September 26, 2022
News ID: 3004593
TEHRAN (IQNA) – Iba-iba ang hitsura ng mga tao sa mundong ito. May guwapo at may hindi. Hindi nila pinili ang kanilang hitsura ngunit ang Diyos ang pumili.

Alinsunod sa mga turo ng panrelihiyon, tayo ay mabubuhay sa panibagong buhay pagkatapos ng kamatayan ngunit sa pagkakataong ito ay tinutukoy natin kung ano ang magiging hitsura natin.

Ang ating buhay sa kabilang buhay ang magiging kalalabasan ng ating pamumuhay sa mundong ito.

Ayon sa mga Hadith, ang bawat isa ay nagiging bata sa Araw ng Paghuhukom at naghihintay na masuri ang kanyang mga gawa sa mundong ito.

Batay sa mga talata ng Qur’an, kung ano ang hitsura ng mga tao sa Araw ng Paghuhukom ay magkakaroon ng espesyal na mga katangian na nakikilala ang mga gumagawa ng mabuti sa mga gumagawa ng masama.

Ang Qur’an ay nagsasabi na sino ang mga gumagawa ng masama sa mundong ito at pupunta sa impiyerno ay may napakadilim at malungkot na mukha at patuloy na umiiyak at nananaghoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Sa kabilang panig, ang mga matuwid ay may maliwanag at masayang mga mukha.

"Sa Araw ng Paghuhukom, ang ilang mga mukha ay magiging maliwanag, at umaasa sa pagtanggap ng awa mula sa kanilang Panginoon." (Surah Al-Qiyamah, Verses 22-23)

Makikita sa kanilang mukha kung ano ang nasa kanilang puso: walang hangganang pag-asa at kaligayahan para sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos:

"Mababakas mo sa kanilang mga mukha ang kagalakan ng kanilang kaligayahan." (Surah Al-Mutaffifin, Talata 24)

Ang mga gumagawa ng masama, gayunpaman, ay may malungkot at masungit na mukha:

"At ang (iba pang) mga mukha sa araw na iyon ay magiging malungkot." (Surah Al-Qiyamah, Talata 24)

Kaya kung ano ang magiging mukha ng bawat isa sa Araw ng Paghuhukom ay depende sa kung paano siya kumilos sa mundong ito.

“Sa araw na ang ilang mga mukha ay mapuputi at ang iba ay maiitim, tatanungin ng Diyos ang mga taong may mga mukha na naging itim, ‘Bakit ninyo tinalikuran ang inyong pananampalataya? Ngayon, tiisin mo ang kahirapan dahil sa iyong kawalan ng pananampalataya.’” (Surah Al-Imran, Verse 106)

                                                   

                                 

3480604

Name:
Email:
* Comment:
captcha