IQNA

Kilalang mga Tao ng Qur’an/28 Asiya; Tagapagligtas ni Moises at Isang Huwaran para sa mga Babaeng Mananampalataya

11:44 - January 24, 2023
News ID: 3005071
TEHRAN (IQNA) – Maliban kay Maryam (Maria), walang ibang babae ang direktang pinangalanan sa Banal na Qur’an. Ngunit may mga di-tuwirang pagbanggit ng mga babaeng naniniwala at hindi naniniwala.

Halimbawa ang asawa ni Noah (AS) at ang asawa ni Lut (AS) ay tinutukoy bilang mga hindi naniniwala habang si Asiya ay binanggit bilang isang huwaran para sa mga naniniwalang kababaihan, bagama't siya ay asawa ng isang malupit na pinuno.

Si Asiya ay asawa ng paraon, hari ng sinaunang Ehipto, noong panahon nang isinilang si Moises (AS). Ang ilang mga tagapagkahulugan at mga mananalaysay ay nagsabi na siya ay mula sa Bani Isra'il at ang ilan ay nagsasabing siya ay isang tiya ni Moises (AS). Ginampanan niya ang papel sa pagliligtas kay Moises mula sa Nile at naniwala sa kanya noong siya ay naging propeta.

Ang pangalan ni Asiya ay wala sa Qur’an ngunit sinasabi ng mga tagapagkahulugan na ang pariralang "asawa ng paraon" na dalawang beses na dumating sa Qur’an ay tumutukoy sa kanya. Ang parirala ay binanggit sa talata 9 ng Surah Al-Qasas na tungkol sa pagkuha kay Moises mula sa Nile at Asiya na kinukumbinsi ang paraon na ampunin siya. At sa talatang 11 ng Surah At-Tahrim, siya ay tinutukoy bilang isang huwaran para sa mga kababaihan na taliwas sa mga asawa ni Noah at Lut:

“Sa mga mananampalataya, bilang isang talinghaga, sinabi ng Panginoon ang kuwento ng asawa ni Paraon sino nagsabi, ‘Panginoon, magtayo Ka para sa akin ng isang bahay sa Paraiso sa Iyong harapan. Iligtas Mo ako mula kay Paraon at sa kanyang mga gawa at iligtas Mo ako mula sa mga taong hindi makatarungan."

Nang makita ni Asiya ang mga himala ni Moises, naniwala siya sa kanya. Nang malaman ito ng paraon, hiniling niya sa kanya na huminto sa pagsamba sa Diyos ngunit tumanggi siya. Inutusan siya ng Paraon na pahirapan. Inutusan niya ang kanyang mga kawal na igapos siya at ipako ang kanyang mga kamay at mga paa. Sa pagpapahirap at pag-uusig na ito siya ay namatay.

Sa ilang mga Hadith, binanggit si Asiya kasama sina Hazrat Khadija (SA) at Hazrat Zahra (SA) bilang pinakamahusay na kababaihan sa mundo.

 

 

3482177

Name:
Email:
* Comment:
captcha