IQNA

Ayoyi kan rayuwa: Nasara ga muminai na gaskiya ne

IQNA - Kada ku karaya kuma kada ku yi bakin ciki, ku ne masu nasara da fifiko; Idan kun kasance mumini na gaskiya. (Aya ta 139- Suratul Ali-Imran).

Ayoyi kan rayuwa: Nasara ga muminai na gaskiya ne