IQNA

Ano ang Sinabi ng Qur’an/13 Kahalagahan ng Ayatul Kursi

12:57 - June 29, 2022
News ID: 3004250
TEHRAN (IQNA) – Isang talata ng Banal na Qur’an na kilala bilang Ayatul Kursi ay may natatanging kahalagahan at kabutihan dahil sa banayad at makabuluhang mga aral na nilalaman nito.

Ang Ayatul Kursi ay kilala sa pagitan ng mga Muslim. Mayroong isang Hadith na isinalaysay mula sa Banal na Propeta (SKNK) na naglalarawan sa talata 255 ng Surah Al-Baqara bilang pinakamahalaga at marangal na talata sa Banal na Aklat. Ang talatang ito ay kilala bilang Ayatul Kursi mula pa sa simula at binanggit ng Banal na Propeta (SKNK) ang pangalang ito sa Hadith.

Ang espesyal na kahalagahan na nakalakip sa talata ay dahil sa dakilang mga aral na nilalaman nito, kabilang ang pariralang “Allah! Walang diyos na ˹karapat-dapat sambahin˺ maliban sa Kanya,” na alin nagsasaad ng dalisay na Tawheed (pagkakaisa).

“Allah! Walang diyos na ˹karapat-dapat sambahin˺ maliban sa Kanya, ang Walang-hanggang Buhay, Ganap na Nagpapanatili. Ni ang antok o pagkatulog ay hindi umabot sa Kanya. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa. Sino ang maaaring mamagitan sa Kanya nang walang pahintulot Niya? Siya ˹lubos na nakaaalam kung ano ang nasa unahan nila at kung ano ang nasa likuran nila, ngunit walang sinuman ang makakaunawa sa alinman sa Kanyang kaalaman—maliban sa kung ano ang nais Niyang ihayag. Ang Kanyang Luklukan ay sumasaklaw sa mga langit at lupa, at ang pangangalaga sa dalawa ay hindi Siya napapagod. Sapagkat Siya ang Kataas-taasan, ang Dakila.”

Ang mga pangalan ng Diyos at ang Kanyang mga katangian ay nabanggit sa talatang ito ng 16 na mga beses. Iyon ang dahilan kung bakit ang Ayatul Kursi ay tinukoy bilang ang salawikain at mensahe ng Tawheed. Ang La Ilaha Illa Allah (Walang diyos maliban sa Allah) ang pagkakakilanlan ng bawat Muslim at ang unang salawikain at paanyaya ng Banal na Propeta (SKNK). Ang paniniwala nito ang pinagmumulan ng kaligtasan ng bawat tao. Ang paniniwala sa Tawheed ay ginagawang hindi gaanong mahalaga ang lahat ng kapangyarihan at atraksyon. Ang isang halimbawa ng mga aral ng Tawheed ay ang mga Muslim ay hindi magpapatirapa sa harap ng mga hari at makapangyarihan.

Ang salitang Palaging-Buhay ay nangangahulugan na ang kamatayan at kawalan ng buhay ay walang kabuluhan pagdating sa Diyos. Ang Lahat na Nagpananatili ay nangangahulugan ng patuloy na pag-alalay ng Diyos sa mundo. Ang katotohanang hindi Siya inaantok o tulog ay nangangahulugan na ang Kanyang atensyon sa mundo ay walang katapusan. At Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mayroon: sa Kanya ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa.

Kung wala ang Kanyang pahintulot, walang sinuman ang may kapangyarihang mamagitan, na alin isa pang diin sa pagkakaisa ng Diyos sa kapangyarihan at kalooban. Kaya tinatanggihan nito ang anumang diyus-diyosan o nilalang na naglalayong ipagwalang-bahala ang pangingibabaw ng Diyos.

Ang salitang Kursi (upuan) ay hindi dapat tingnan bilang isang pisikal na bagay at isang upuan kung saan nakaupo ang Diyos ngunit, kagaya ng sinabi ni Allameh Tabatabaei, ang Kursi ay isang ranggo sa hanay ng mga kaalaman ng Diyos na hindi masusukat ng sinuman. Iyon ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pangingibabaw ng Diyos sa langit at lupa. Ang pariralang “Lubos niyang nalalaman kung ano ang nasa unahan nila at kung ano ang nasa likuran nila” ay tumutukoy din sa walang hanggang kaalaman ng Diyos tungkol sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ipinahihiwatig nito na ang lahat ng mga bagay na kumakalat sa panahon at espasyo ay nasa isang lugar na kaalaman ng Diyos at iyon ay tinukoy bilang Kursi.

 

 

 

3479485

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha