IQNA

Kilalang mga Tao ng Qur’an/17 Is’haq (Isaac); Ama ng mga Propeta ng Bani Isra'il

11:41 - November 28, 2022
News ID: 3004839
TEHRAN (IQNA) – Si Is’haq o Isaac ay ang pangalawang anak ni Propeta Ibrahim (AS). Si Is’haq (AS) ay naging propeta pagkatapos ng kanyang kapatid na si Ismail (AS).

Si Is’haq (AS) ang ninuno ng mga propeta ng Bani Isra’il. Ayon sa sinasabi ng Qur’an, si Is’haq (AS) ay isang regalo mula sa Diyos kay Ibrahim at Sareh (Sarah), ang kanyang ina.

Si Is’haq (AS) ay isinilang sa Palestine at doon nanirahan. Siya ay ipinanganak 5 o 13 mga taon pagkatapos ng Ismail (AS), ayon sa ilang mga salaysay. Noong siya ay ipinanganak, si Ibrahim (AS) ay higit sa 100 taong gulang at si Sareh ay higit sa 90.

Ayon sa Qur’an, ang Diyos ay nagbigay ng balita ng kanyang kapanganakan kay Ibrahim (AS) at Sareh. “At ang kanyang asawa ay nakatayo (sa tabi), kaya siya ay tumawa, pagkatapos ay Aming ibinigay sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Ishaq at pagkatapos ni Ishaq ng (isang anak na lalaki) si Yaqoub” (Surah Hud, Talata 71)

Matapos mamatay ang kanyang kapatid na si Ismail (AS), si Is’haq (AS) ang humalili sa kanya bilang propeta at lahat ng iba pang propeta ng Diyos, maliban kay Propeta Muhammad (SKNK) na inapo ni Ismail (AS), ay kanyang mga inapo.

Ang walong mga talata sa Banal na Qur’an ay direkta o hindi direktang tumutukoy sa pagkapropeta ni Is’haq (AS) at batay sa mga talatang ito, itinaguyod niya ang relihiyon ng kanyang ama na nakabatay sa Tawheed (pagkakaisa).

Sa alinman sa mga talatang ito ay walang anumang pagtukoy sa isang banal na aklat na ibinigay sa kanya. Ang makasaysayang mga ulat ay hindi rin binanggit ang isang banal na aklat na ipinahayag kay Is’haq (AS).

Kabilang sa mga katangiang iniuugnay kay Is’haq (AS) sa Qur’an ay ang pagiging monoteista, pagiging matuwid, pagiging Imam, ang kanyang Ikhlas (kadalisayan ng hangarin), pagiging malakas at pagkakaroon ng pananaw.

Sa Lumang Tipan, sinasabing si Is’haq ang anak na ihahandog ni Ibrahim (AS) para sa Diyos.

Sa edad na 40, pinakasalan ni Is’haq (AS) ang isang batang babae na nagngangalang Rafaqa at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki na nagngangalang Ais at Yaqoob (Jacob). Bago ang kanyang kamatayan, hinirang ni Is’haq (AS), sa kautusan ng Diyos, na si Yaqoob bilang propeta.

Ayon sa Aklat ng Genesis sa Lumang Tipan, si Is’haq (AS) sa pagtatapos ng kanyang buhay, noong siya ay matanda at bulag, ay naisipang ipakilala ang isa sa kanyang mga anak bilang kanyang Wasi (tagapagpatupad). Pagkatapos noon si Is’haq (AS) ay nabuhay pa ng 20 na mga taon at pagkatapos ay namatay sa edad na 180 sa Al-Khalil (Hebron).

Naniniwala ang ilang mga tagapagkahulugan at magsasaysay ng Qur’an na si Is’haq (AS) ay nabuhay ng 160 na mga taon at pagkatapos ng kamatayan ay inilibing sa Al-Khalil.

                                                                                                                                                                              

3481419            

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha