IQNA

Ano ang Sinabi ng Qur’an/11 Paano Disarmahan si Satanas?

9:08 - June 24, 2022
News ID: 3004231
TEHRAN (IQNA) – Kilala natin ang Panginoon bilang ang Pinakamahabagin at Pinakamaawain. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa harap ng ating pangunahing kaaway, si Satanas.

Ang tukso at panlilinlang ay ang mga paraan na ginamit ni Satanas upang iligaw ang sangkatauhan. Ayon sa Qur’an, ang pagkapoot ni Satanas sa sangkatauhan ay nagsimula noong nilikha ang tao. “Mga mananampalataya, pasakop kayo sa kalooban ng Diyos sa kabuuan. Huwag sundin ang mga yapak ni Satanas; siya ang sinumpaang kaaway mo." (Surah Al-Baqarah, talata 208)

Habang si Satanas ay walang pangingibabaw sa tao, maaari niya itong iligaw sa pamamagitan ng mga paraan katulad ng tukso, panlilinlang, atbp. Ngunit ang tao ba ay ganap na walang pagtatanggol sa harap ni Satanas?

Ang Banal na Qur’an, pagkatapos na ipakilala si Satanas at ang mga paraan na ginagamit niya upang makalusot sa puso ng tao, ay nag-aalok ng mga paraan upang labanan ang banta ni Satanas.

Ang unang hakbang upang harapin si Satanas at linisin ang kaluluwa mula sa mga karumihan na dulot ng mga tukso ni Satanas ay ang Tawbah (pagsisisi). Ang unang maling hakbang na ginawa ng tao ay itinuwid ng Tawbah: “Pagkatapos ay tumanggap si Adan ng mga Salita mula sa kanyang Panginoon, at ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanya. Siya ang Tagatanggap ng Pagsisisi, ang Maawain.” (Surah Al-Baqarah, talata 37)

Ang kahalagahan ng Tawbah ay kung ang isang tao ay magtatagumpay sa pagsisisi at gagawa ng mabubuting mga gawa pagkatapos, hindi lamang patatawarin ng Diyos ang kanyang kasalanan kundi gagawin din niyang mabuti ang kanyang masasamang mga gawa: “Ngunit iyon lamang ang nagsisisi at naniniwala at gumawa ng matuwid na kung saan ang kanilang mga kasalanan ay napalitan ng kabutihan; Ang Diyos ay Mapagpatawad sa Lahat at Maawain." (Surah AL-Furqan, talata 70)

Ang isa pang hakbang ay ang buong pusong pag-alala sa Panginoon. Ito ay isang pangangailangan ng kaluluwa at pinipigilan ang mga pagtatangka ni Satanas na tuksuhin ang tao. “O kayong mga naniniwala! alalahanin ang Allah, pag-alala nang madalas.” (Surah Al-Ahzab, talata 41)

Ang paghingi ng kanlungan kay Allah mula kay Satanas, pagkakaroon ng Taqwa (may takot sa Diyos), pag-iwas sa kasalanan, at Tawakkul (pagtitiwala sa Diyos) ay iba pang mga paraan upang talunin si Satanas at maiwasan ang pagkaligaw. "Si Satanas ay tiyak na walang awtoridad sa mga mananampalataya na nagtitiwala sa kanilang Panginoon." (Surah An-Nahl, talata 99)

 

 

 

3479402

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha